VILLKOR

Läs igenom följande villkor och policies noggrant eftersom de är försäljningsvillkoren som styr dina inköp på DX.com(hädanefter känt som DX). De anger dina rättigheter och skyldigheter när det gäller dina inköp, inklusive viktiga, eventuella begränsningar och undantag. Din placering av en order på DX bekräftar att dessa villkor appliceras till beställningen, så var säker på att du förstår dem innan du gör din beställning.

Användaravtalet

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT.

Dessa medlemsvillkor ("Avtalet") beskriver de villkor som gäller för din användning av webbplatsen DX.com som identifieras av Uniform Resource Locator www.DX.com ("Webbplatsen"). Detta avtal ingås mellan dig som användare av Webbplatsen ("Användaren") och ägaren av webbplatsen ("DX.com").

1. Tillämpning och godtagande av Villkor.

1.1 För tillämpningen av detta avtal, en "Användare" är en person som har åtkomst till webbplatsen oavsett ändamål, oavsett om den nämnda Användaren har registrerat på webbplatsen som en registrerad användare eller om nämnda Användaren är en betalande kund för en specifik tjänst som tillhandahålls av DX.com eller något av dess dotterbolag. En användare omfattar den person som använder denna webbplats och varje juridisk person som kan representeras av en sådan person under faktisk eller skenbar myndighet.

1.2 Genom att besöka eller använda Webbplatsen, godkänner du härmed att du accepterar villkoren och villkor som anges i detta avtal som en användare. Du skall vara bunden av villkoren i detta avtal med avseende på din åtkomst eller användning av denna webbplats och ytterligare uppgradering, modifiering, tillägg eller ändring till denna webbplats. Om du inte accepterar alla villkor och bestämmelser i detta avtal, ska du inte använda denna webbplats.

1.3 DX.com kan ändra detta avtal när som helst genom att publicera det ändrade och upprepade avtalet på webbplatsen. Det ändrade och upprepade avtalet skall vara effektivt omedelbart vid utstationering. Utstationering av DX.com ändrade och upprepade avtal och din fortsatta användning av Webbplatsen anses vara ditt godkännande av de ändrade villkoren. Detta avtal får inte på annat sätt modifieras, förutom skriftligen av behörig företrädare för DX.com. DX.com kan lansera, ändra, uppgradera, införa villkor för, skjuta upp eller stoppa alla Tjänster (eller funktioner inom Tjänsterna) utan förvarning förutom när det gäller en avgiftsbaseras Tjänst, då sådana tjänster inte negativt kommer påverka de betalande Användarna vid användningen av Tjänsten.

1.4 När du besöker DX.com eller skicka kundens önskemål (kundservice Express biljetter) till DX.com, du kommunicerar med DX.com elektroniskt. Du samtycker till att få meddelanden från DX.com elektroniskt. DX.com kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på den här webbplatsen.

1.5 Du får inte använda Tjänsterna eller acceptera Villkoren om (a) du inte har åldern inne för att skapa ett bindande kontrakt med DX.com eller (b) du inte har tillåtelse att mottaga några Tjänster enligt lagarna i Hong Kong eller andra länder/regioner inklusive landet/regionen som du är bosatt i eller varifrån du använder Tjänsterna.

2. Användare Generellt.

2.1 Användaren måste vara registrerad på Sidan för att nå eller använda vissa Tjänster. Förutom vid godkännande från DX.com kan en Användare endast registrera ett medlemskonto på Sidan. DX.com kan ta bort eller avsluta en Användares medlemskonto om DX.com har anledningar att misstänka att Användaren samtidigt har registrerat eller kontrollerat två eller flera medlemskonton. Dessutom kan DX.com neka en Användares registreringsansökan oavsett anledning.

2.2 Användare får använda denna webbplats enbart för sina egna personliga eller interna ändamål. Varje Användare samtycker till att den inte får kopiera, reproducera eller hämta någon information, text, bilder, videoklipp, kataloger, filer, databaser eller listor tillgängliga på eller via webbplatsen ("DX.com innehåll") i syfte att återsälja eller återdistribuera DX.com innehåll, massutskick (via e-post, trådlösa textmeddelanden, fysisk post eller på annat sätt), driver ett företag som konkurrerar med DX.com, eller på annat sätt kommersiellt exploatera DX.com innehåll. Systematisk insamling av DX.com Innehåll från denna webbplats för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog (varken genom robotar, spindlar, automatiska anordningar eller manuella processer) utan skriftligt tillstånd från DX.com är förbjudet. Dessutom är användning av innehåll eller material för något ändamål som inte uttryckligen anges i detta avtal förbjuden.

2.3 Några av DX.com innehåll som visas på denna webbplats tillhandahålls eller publiceras av tredje part ("tredje parts innehåll"). DX.com inte författare till Tredjepartsinnehåll, oavsett bidragit med anonyma användare eller registrerade användare. Varje tredje parts innehåll är ensam ansvarig för den part som lämnat innehållet. DX.com ansvarar inte för riktigheten, anständighet, lagenlighet eller sanningshalten i något tredje parts innehåll, och kan inte hållas ansvarig för någon Användare i samband med sådan Användarens tillit av sådan tredje parts innehåll. Dessutom är DX.com inte ansvarig för genomförandet av alla användares aktiviteter på Webbplatsen, och kan inte hållas ansvarig för någon person i samband med någon skada av någon person som ett resultat av sådant Användarbeteende.

2.4 DX.com kan tillåta användare tillgång till innehåll, produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part genom hyperlänkar (i form av ordet länk, banderoller, kanaler eller på annat sätt) till en sådan tredje parts hemsida. Du varnas för att läsa sådana webbplatser "villkoren och / eller sekretesspolicy innan du använder sådana webbplatser för att vara medveten om villkoren för din användning av sådana webbplatser. Användaren erkänner att DX.com inte har någon kontroll över sådana tredje parts webbplats, övervakar inte sådana platser, och DX.com inte hållas ansvariga för någon sådan webbplats, eller något innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls på en sådan webbplats.

2.5 DX.com förbehåller sig rätten att begränsa, neka eller skapa olika tillgång till webbplatsen och dess funktioner med avseende på olika användare, eller för att ändra någon av funktionerna eller införa nya funktioner utan förvarning. Varje Användare är medveten om att oförmågan att använda webbplatsen helt eller delvis av någon anledning kan ha negativa effekter på verksamheten. Varje Användare samtycker härmed att under inga omständigheter ska DX.com vara ansvarig för Användaren eller att tredje part har någon oförmåga att använda webbplatsen (vare sig på grund av störningar, begränsad tillgång, ändringar eller uppsägning av några funktioner på webbplatsen eller på annat sätt) , eventuella förseningar, felaktigheter, fel eller försummelser med avseende på meddelanden eller överföring, eller eventuella skador (direkta, indirekta, följdskador eller annat sätt) som härrör från användningen av eller oförmåga att använda webbplatsen eller någon av dess funktioner.

2.6 Ingen Användare ska ta alla scheman för att undergräva integriteten i datorsystem eller nätverk som används av DX.com och / eller någon annan användare och ingen Användare ska försöka få obehörig tillgång till sådana datorsystem eller nätverk.

2.7 Vi uppmanar att du läser DX.com sekretesspolicy som reglerar skydd och användning av varje användares information i besittning av DX.com och / eller dess dotterbolag. Accepterar Varje Användare härmed sekretesspolicy och eventuella uppdateringar och ändringar. Varje Användare erkänner att DX.com kan ändra sekretesspolicyn från en tid till en annan, förutsatt att DX.com ska tillhandahålla den uppdaterade versionen av sekretesspolicyn på webbplatsen hela tiden. Din fortsatta användning av webbplatsen skall anses vara ditt godkännande av sekretesspolicyn som sedan visas på webbplatsen vid tidpunkten för sådan användning.

2.8 Som ett villkor för din tillgång till och användning av DX.com, godkänner du att du inte kommer att använda DX.com tjänst för att inkräkta på immateriella rättigheter eller andra lagstadgade rättigheter på något sätt. DX.com och / eller dess dotterbolag kommer under lämpliga förhållanden avsluta räkenskaperna för Användare som upprepade intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter eller andra lagstadgade rättigheter.DX.com och / eller dess dotterbolag förbehåller sig rätten att säga upp kontot för en användare av en enda överträdelse av andras rättigheter i samband med användning av DX.com tjänsten, eller om DX.com tror att användar agerande är skadligt för intressen DX.com, dess dotterbolag, eller andra användare, eller av någon annan anledning i DX.com eget gottfinnande, med eller utan orsak.

3. Registrerade användare

3.1 Varje användare som har avslutat och lämnat in ett registreringsformulär antingen online på webbplatsen eller offline genom att ge sitt information (såsom namn, adress, telefon- och faxnummer, e-postadress, uppgifter om sin verksamhet, etc.) för att DX.com eller annat DX.com grupp företag som tillhandahåller de relevanta särskilda tjänster är en registrerad användare av Webbplatsen ("en registrerad användare"). Ett konto ("Konto") kommer att fastställas för varje registrerad användare och varje registrerad användare kommer att tilldelas en användaralias ("User ID") och lösenord ("Lösenord") för inloggningstillgång till sitt eget konto.

3.2 Om Den Registrerade Användaren är en företagsenhet, intygar du att (a) du har behörighet att binda företaget till detta avtal; (b) den adress som du använder när du registrerar är den huvudsakliga verksamhet av sådan företagsenhet; och (c) all övrig information som lämnats in till DX.com och dess dotterbolag under registreringsprocessen är sann, korrekt, aktuell och fullständig. För tillämpningen av denna bestämmelse kommer en filial eller representationskontor inte betraktas som en separat enhet och dess huvudsakliga verksamhet kommer att anses vara att huvudkontoret.

3.3 Genom att bli en registrerad användare godkänner du att införa dina personuppgifter i vårt Köpare Databas. DX kan skicka e-post till dig eller kontakta dig på annat sätt genom dina personuppgifter med den information DX vill förmedla till er.

3.4 DX.com eller dess dotterbolag kan avstänga eller säga upp ett registrerat Användarkonto när som helst genom att ge inte mindre än 24 timmars varsel till den registrerade användaren; förutsatt dock att meddelande inte krävs för en sådan uppsägning om (a) i DX.com beslutsamhet, det finns någon överträdelse av bestämmelserna i detta avtal med den registrerade användaren, eller (b) DX.com har rimliga skäl att misstänka att någon information från en registrerad användare är osann, felaktig eller inte aktuell eller fullständig, eller (c) DX.com anser att den registrerade användaren agerande kan orsaka ekonomiska förluster eller juridiskt ansvar för sådana Registrerade Användare.

3.5 En registrerad användare får inte sälja, försöka att sälja, erbjuda att sälja, ge, överlåta eller på annat sätt överföra ett konto, användarnamn eller lösenord till en tredje part utan skriftligt medgivande från DX.com. DX.com kan upphäva eller avsluta kontot för en registrerad användare eller refereraren om en registrerad användare vid en försäljning, erbjuda att sälja, ge bort, överlåtelse eller överföring i strid med detta avsnitt.

3.6 Oaktat punkt 3.1 ovan, DX.com kan vägra registrering och förnekar utfärdandet av ett konto och tillhörande användar-ID och lösenord till alla användare oavsett orsak.

4. Förhållande mellan Köpare, DX och Leverantörer

4,1 DX är en online agent för alla köpare, samla inköpsorder från köpare, för att stärka sin prisförhandlingsfördel mot leverantörer. Den agerar på uppdrag av köpare att köpa de produkter som omfattas av de köpare. Genom webbplatsen, ger DX.com en elektronisk webbaserad plattform för visning av produkter information och andra gemensamma villkor för de transaktioner som tillhandahålls av leverantörer. Eventuella Säljare som är intresserade av att lista sina produkter på webbplatsen uppmanas att kontakta vår marknadsföring agent enligt följande kontakt: http://seller.tradeglobals.com:8089/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

4.2 Trots tillhandahållandet av plattformen via webbplatsen, representerar inte DX.com leverantören i specifika transaktioner via webbplatsen. Inga försäljningsagentur förhållande skapas mellan varje leverantör och DX.com, våra närstående bolag, direktörer, tjänstemän eller anställda på grund av DX.com s visning av någon av de produkter som levereras av säljarna. Köpeavtalet tas upp mellan köpare och leverantör.

4.3 Användarna görs härmed medvetna om att det kan finnas risker med att göra affärer med folk som agerar med falska motiv. DX.com har mycket strikta system när det gäller att välja pålitliga leverantörer. DX.com kan inte kontrollera och är inte ansvariga för tillgängligheten av produkterna och tjänsterna som finns till salu på Sidan. Därför kommer och kan inte DX ge någon garanti till Köparna att beställningarna som görs på Sidan kommer uppfyllas och det finns situationer då leverantörerna kan ha slutat att erbjuda produkterna eller erbjuder dem till andra priser, och i sådant fall kommer betalningarna som skickas från Köparen till vårt bankkonto (PayPal, kreditkort eller annan betalningsmetod som valts av Köparen) betalas tillbaka till Köparna eller justeras på sådant sätt som accepteras av Köparna.

4.4 Riskerna med inköpstransaktioner När du använder webbplatsen för att genomföra transaktioner ska omfatta förvrängning av produkter och tjänster, bedrägliga system, otillfredsställande kvalitet, underlåtenhet att uppfylla specifikationer, defekta eller farliga produkter, försening eller utebliven leverans, kostnadsfelberäkningar och transportolyckor. Samtliga ovanstående risker nedan kallat "transaktionsrisker." Alla objekt som köps från DX.com görs enligt ett transportkontrakt. Det innebär att risken för förlust och titel för sådana föremål som passerar till användaren på vår leverans till transportören. Men när användaren lämnar de frågor som kan uppkomma till följd av eller i samband med transaktionsrisker på hemsidan, kommer vi att hjälpa användaren att lösa problemet i sinom tid per användarens krav

4.5 Användarna är ensam ansvarig för alla villkor i de transaktioner som utförts, genom eller till följd av användning av Webbplatsen, inklusive, utan begränsning, returer, garantier, sjöfart, försäkring, avgifter, skatter, titel, licenser, böter, tillstånd, hantering, transport och förvaring. Om villkoren för transaktionerna har ändrats och en sådan förändring anmäls till DX av några specifika leverantörer, kommer DX publicera sådana ändrade villkor för förhållandena på platsen. Enbart rikta skyldighet till DX är att visa sådana villkor för de transaktioner som omfattas ändring av leverantörer från tid till annan. Det kan finnas situationer som de Köpare har gjort beställningar medan villkoren för transaktionerna ändras. DX.com kommer, på uppdrag av säljaren, antingen kontakta dig för instruktioner innan du sänder eller avboka din beställning och meddela dig om sådant avbokning.

4.6 Om inte annat anges, det Pris som visas för produkter på webbplatsen motsvarar det pris som föreslås av leverantören. Prislistan är en jämförande pris uppskattning och kan eller inte kan representera det rådande priset inom varje område på en viss dag. Med avseende på objekt som säljs på Webbplatsen, kan DX.com inte bekräfta priset på ett objekt tills du beställer. Trots våra ansträngningar, kan ett litet antal av objekten i katalogen att fel prissatt. Om ett objekt korrekta priset är högre än det angivna priset, DX.com kommer, på uppdrag av säljaren, avboka din beställning, meddela dig om sådan avbokning och göra en nödvändig kompensation till dig efter vänliga samråd med dig.

4.7 I händelse av att någon användare har en tvist med någon part i en transaktion, samtycker denne Användare att frigöra och gott DX.com (och våra agenter, dotterbolag, direktörer, chefer och anställda) från alla anspråk, krav, åtgärder, förfaranden, kostnader, utgifter och skador (inklusive, utan begränsning några egentliga, tillfälliga eller följdskador) som uppstår ur eller i samband med transaktionen.

5. Immateriella Rättigheter (IPR) Protection Policy

5.1 DX.com respekterar immateriella rättigheter av andra, och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Obehörig användning av annans material och varumärken behandlas strängt på vår hemsida.

5.2 DX kommer att begära varje säljare att säkerställa att noteringen av förfalskningar, icke-licensierade repliker, eller obehöriga produkter såsom falska designer plagg, klockor, handväskor, solglasögon eller andra tillbehör är strängt förbjudet på DX.com, och inga produkter kan visas på DX.com utan uttryckligt tillstånd från den immateriella rättighetens innehavare. Märkesvaror är tillåtna att visas på DX.com om ett intyg om tillstånd har utfärdats av varumärkesägaren.

5.3 Upprepade kränkningar av vår politik för immateriella rättigheter kan leda till en rad åtgärder, bland annat Borttagning av notering (ar). Följande åtgärder används som avskräckande mot intrång i immateriella rättigheter:

Med miljontals användare som handlar på DX.com varje dag räknar vi med att varje säljare uppträder ansvarsfullt.

Vi begär de som hävdar påståenden om intrång att stå bakom sina påståenden. Genom att skicka in en rapport om påstådda överträdelsen DX.com samtycker du till att gottgöra DX.com mot anspråk eller skador som uppkommer av avlägsnande av notering.

5.4 Hur rapportera om en påstådd överträdelse mot immateriella rättigheter till DX.com:

Enligt rätten, vänligen lämna bevis rättigheter, såsom patent registreringsbevis, varumärke registreringsbevis och upphovsrätt registreringsbevis etc. (obs: registreringsbevis av de immateriella rättigheter bör tillhandahållas, appliceringsråd / bekräftelse är otillräckliga rättigheter)

Individuell: ID-kort, pass och andra identitetssäkra dokument

Enterprise: verksamhetstillstånd och andra industriella och kommersiella registreringsbevis

Om den klagande inte rättighetshavaren, måste han producera tillstånd eller byrå intyg, vederbörligen undertecknad eller förseglad av rättighetshavaren.

Om du behöver skicka document till oss i pappersform, ber vi dig att skicka de relaterade produkterna och pappersdokumenten till följande address: 4/F, Bldg. 9, Honghualing South Industrial Park, Xili, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China. Så att DX kan mottaga och hantera dem i tid. Vänligen notera att detta är den enda address på DX.com som hanterar produktintrång.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 I den utsträckning som lagen tillåter, är de funktioner och tjänster på webbplatsen som tillhandahålls "i befintligt skick" och "efter tillgänglighet", och DX.com härmed uttryckligen frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till eventuella garantier om tillstånd, kvalitet, hållbarhet, prestanda, exakthet, tillförlitlighet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Alla sådana garantier, framställande villkor, företag och villkor utesluts härmed.

6.2 I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER, DX.COM LÄMNAR INGA GARANTIER OM aktuell, korrekt, korrekthet, tillförlitlighet, kvalitet, STABILITET, fullständighet eller AKTUALITET AV INFORMATION PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN, DX.COM representerar inte ELLER GARANTI ATT tillverkning, import, export, distribution, ERBJUDANDE, DISPLAY, köp, försäljning och / eller användning av produkter eller tjänster som erbjuds eller visas på webbplatsen inte bryter mot några TREDJE PARTS RÄTTIGHETER; OCH DX.COM LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG FÖR någon produkt eller tjänst ERBJUDS ELLER visas på webbplatsen.

6.3 Allt material hämtat eller på annat sätt erhållits genom webbplatsen sker vid varje Användarens eget gottfinnande och risk och varje Användare är ensam ansvarig för eventuella skador på sitt datorsystem eller förlust av data som är resultatet av nedladdningen av sådant material. Inga råd eller information, oavsett om muntlig eller skriftlig, som erhållits genom någon Användare från DX.com eller genom eller från webbplatsen ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges häri.

6.4 Under inga omständigheter skall DX.com hållas ansvariga för förseningar eller fel eller avbrott i innehåll eller tjänster som levereras via webbplatsen som direkt eller indirekt från rättsakter natur, krafter eller orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, Internet misslyckanden , dator, telekommunikation eller andra misslyckanden utrustning, elektriska strömavbrott, strejk, arbetsmarknadskonflikt, upplopp, uppror, oroligheter, brist på arbetskraft eller material, bränder, översvämningar, stormar, explosioner, force majeure, krig, statliga åtgärder, beställningar av inhemska eller utländska domstolar eller underlåtenhet att fullgöra tredje part.

6.5 Varje Användare samtycker härmed till att gottgöra och spara DX.com, dess dotterbolag, direktörer, chefer och anställda skadeslösa, från alla eventuella förluster, fordringar, skulder (inklusive juridiska kostnader på en fullständig ersättning basis) som kan uppstå vid en sådan Användarens användning av webbplatsen (inklusive men inte begränsat till visning av sådan användar informationen på webbplatsen) eller från dess brott mot något av villkoren i detta avtal. Varje Användaren härmed vidare accepterar att ersätta och spara DX.com, dess dotterbolag, direktörer, chefer och anställda skadeslösa, från alla eventuella förluster, fordringar, skulder (inklusive juridiska kostnader på en fullständig ersättning basis) som kan uppstå Användarens överträdelse av någon utfästelser och garantier som gjorts av Användaren till DX.com. Varje Användare härmed vidare accepterar att ersätta och spara DX.com, dess dotterbolag, direktörer, chefer och anställda skadeslösa, från någon och alla förluster, fordringar, skulder (inklusive juridiska kostnader på en fullständig ersättning basis) som kan uppstå direkt eller indirekt, som ett resultat av eventuella krav hävdas av tredje parts rättigheter kärande eller annan tredje part rörande produkter som erbjuds eller visas på webbplatsen. Varje Användare samtycker härmed vidare att DX.com ansvarar inte och har inget ansvar för det, för alla slags ämnen upplagd av andra; inklusive ärekränkande, stötande eller olagligt material och att risken för skador från sådant material vilar helt med varje användare. DX.com förbehåller sig rätten att på egen bekostnad, att anta den exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig, i vilket fall du ska samarbeta med DX.com hävda alla tillgängliga försvar.

6.6 DX.com skall inte hållas ansvarig för några speciella, direkta, indirekta, straffbara, tillfälliga eller följdskador eller några som helst skador (inklusive, men inte begränsat till skadestånd för utebliven vinst eller besparingar, avbrott i verksamheten, förlust av information), vare sig i kontrakt, försumlighet, åtalbar handling eller på annat eller några andra skador till följd av något av följande:

6.7 Oaktat någon av ovannämnda bestämmelser, det sammanlagda ansvaret för DX.com, dess anställda, agenter, filialer, representanter eller någon som handlar på dess vägnar i förhållande till varje Användare för alla fordringar som härrör från användning av webbplatsen eller DX.com tjänsten skall begränsas till det högsta av (a) storleken på de avgifter Användaren betalar till DX.com eller dess dotterbolag i 12 månader perioden före den åtgärd som ger upphov till skadeståndsansvar och (b) HK $ 100. Den föregående mening skall inte hindra kravet av Användaren att bevisa faktiska skador. Alla påståenden som härrör från användningen av webbplatsen eller DX.com tjänsten måste lämnas in inom ett (1) år från det datum då grunden för talan uppstod.

7. Immateriella rättigheter

7.1 DX.com är ensam ägare eller lagliga licenstagare av alla rättigheter till Webbplatsen och DX Content. Webbplatsen och DX.com Innehåll förkroppsligar affärshemligheter och immateriella rättigheter som skyddas av världsomspännande upphovsrätt och andra lagar. Äganderätten, ägande och immateriella rättigheter i webbplatsen och DX.com innehåll förblir med DX.com, dess dotterbolag eller licensgivare av DX.com Innehåll, eftersom omständigheterna. Alla rättigheter som inte annars påstod enligt detta avtal eller genom DX.com härmed reserverade.

7.2 "DX", "DX.COM" och relaterade ikoner och logotyper är registrerade varumärken eller varumärken eller servicemärken som DX.com, i olika jurisdiktioner och är skyddade enligt gällande upphovsrätt, varumärken och andra lagar äganderätt. Obehörig kopiering, ändring, användning eller publicering av dessa märken är strängt förbjudet.

8. Allmänt

8.1 Detta avtal och sekretesspolicyn utgör hela avtalet mellan Användaren och DX.com avseende och reglerar användning av webbplatsen, ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal i förhållande till samma fråga här.

8.2 Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara ogiltig eller ogenomförbar, skall sådan bestämmelse strykas och resterande bestämmelser ska genomföras.

8.3 Rubriker är endast avsedd för referens och inte på något sätt definiera, begränsa, tolka eller beskriva omfattningen eller omfattningen av en sådan avdelning.

8.4 DX.com underlåtenhet att hävda en rätt eller underlåtenhet att agera i förhållande till eventuella brott av en användare enligt detta avtal kommer inte avstå den rätten eller avstår DX.com rätt att agera med respekt med följande eller liknande överträdelser.

8.5 DX.com ska ha rätt att överlåta detta avtal (inklusive alla dess rättigheter, titlar, förmåner, intressen och skyldigheter och plikter i detta avtal). Användaren får inte överlåta, helt eller delvis, detta avtal till någon person eller enhet.

8.6 Detta avtal skall regleras av lagarna i Hongkongs särskilda administrativa regionen ("Hong Kong") utan hänsyn till dess lagvalsregler. Parterna i detta avtal härmed till den exklusiva behörigheten för domstolarna i Hong Kong.

8.7 Om det finns någon konflikt mellan den engelska versionen och en annan språkversion av detta avtal, ska den engelska versionen gälla.

9. Importskatt & Moms örsäkring

Har du köpt importskatt & moms försäkring och belastats på någon av skatt & moms när paket är levererat, vänligen signera paket och betala skatten. Sedan lämna in dina biljett, skattedokument, faktura och kvitto till oss. OBS servis på skatt försäkringen gäller endast för beställningar från europeiska länder. Anspråk på skatteåterbetalning måste göras inom 60 dagar från leveransdatum. Den högaste ersättningen är upp till $40 per beställning.


Return Policy

Revisions 2013-08-30 Version 1.5, Effective date: 2013-09-12 CST

Revisions 2011-08-05 Version 1.4, Effective date: 2011-08-06 CST

Revisions 2010-11-05 Version 1.3, Effective date: 2010-11-06 CST

Revisions 2010-07-15 Version 1.2, Effective date: 2010-07-17 CST

Revisions 2010-06-01 Version 1.1, Effective date: 2010-06-03 CST

Revisions 2010-04-30 Version 1.0, Effective date: 2010-05-12 CST

Granska dessa strategier noggrant eftersom de är försäljningsvillkoren som styr dina inköp på DX.com (nedan kallade DX). De anger dina rättigheter och skyldigheter när det gäller dina inköp, inklusive viktiga begränsningar och undantag. Din placering av en order på DX bekräftar detta avtal att denna politik gäller ordern, så var säker på att du förstår dem innan du gör din beställning.

Return DOA (Dead on Arrival) Artikel

Eventuella produkter, döda vid ankomsten (felaktig användning undantas) inom 5 dagar efter leverans eller 30 dagar efter leverans, om leveransdatum inte kan spåras (Orderleveransdatum och order anmälan tillhandahålls till dig via e-post). [*]

I det här fallet, vänligen förse oss med bevis enligt nedan:

I en DOA Situation: en ersättning för returfraktavgifter är tillgänglig, under förutsättning att:

Returnera Defekt Artikel

Vi gör vårt bästa för att se till att produkter som levereras till våra kunder är i bästa skick. Om din produkt (endast för objekt utan särskilda garanti i produktbeskrivningen och fysiska skador eller felaktig användning undantas) visar sig vara defekt:

Inom 90 dagar (från leveransdatum) [**]

Policy: På ett åter kommer det defekta objektet återbetalas eller ersättas gratis. Återgå sändningsavgiften ersättning är 35% av objektet prissätter upp till maximalt 40 kronor.

Detalj: Produkterna skadas (fysiska skador och skador orsakade av felaktig användning undantas) inom 90 dagar efter sändning (Orderleveransdatum och order anmälan tillhandahålls till dig via e-post). Kunden kan posta produkterna tillbaka till oss. Full återbetalning eller ersättning plus frakt kostnadsersättning kommer att utfärdas till dig vid mottagandet av sjöfarten bevis (finns spårningsnummer eller en skärmdump av sjöfarten kvitto).

Anmärkning för retur:

Returnera varan (s) med vanlig post (det billigaste sättet) med spårning numrerat till närmaste Produkt Drop Off Box (se detaljer nedan); Om posttjänst med spårning numrerat kostar mer, kan du välja den utan spårning, vänligen se till att hålla sjöfarten kvittot med dig efter retur. Vi kommer att behandla dig på häleri skärmdump av kvittot.

Den återsändningsavgiftensavgiften är lägre än 35% av den defekta objektets värde, och även mindre än $ 40 (USD). Vi kommer att täcka de faktiska portot (enligt kvittot du angav). Om återsändningsavgiften överstiger gränsen ovan, vänligen kontakta vår CS avdelning för ytterligare bekräftelse.

- Efter 90 dagar och inom 150 dagar från leverans

Policy: På ett återbud kommer det defekta objektet endast bytas. Återsändnings Frakten kommer ensam ansvarig för kunden.

Detalj: Om produkten visar sig vara defekt efter 90 dagar och inom 150 dagar från leverans, kan kunden maila produkterna tillbaka till oss. Vi kommer fortfarande att försöka byta din defekta produkter för en helt ny där så är möjligt. Observera att returfrakten kommer att vara på ditt eget ansvar, betalar vi alla nödvändiga sändningsavgifter för de ersatta produkter som vi levererar till dig.

- Efter 150 dagar och inom 365 dagar från leverans

Policy: På ett återbud kommer den defekta objektet överlämnas till fabriken för reparation. Fraktkostnaden i båda riktningarna kommer att täckas av kund.

Detalj: Bör objektet blir defekt efter 150 dagar från leverans, kommer kunderna fortfarande att tillåtas att skicka tillbaka enheten till oss. Vi hjälper genom att vidarebefordra posten till tillverkaren för reparation eller utbyte. Tills produkten anländer till vårt lager, kostade sjöfarten båda sätten måste täckas av kunden. Alla kostnader som uppkommit under processen kommer att vara på kundens bekostnad också.

- Efter 365 dagar från leverans

Policy: Återbetalning eller ersättning för något objekt kommer att avvisas efter 365 dagar har gått ut

. Efter återkomsten den defekta produkten, vänligen förse oss med bevis enligt nedan:

Alla kunder ska kontakta oss via kundtjänst Express innan man återvänder varje artikel / produkt (er).

Återsänd Felaktig Artikel Mottagen

Om varan du fått är helt annorlunda än den du beställt, kontakta oss gärna via vår kundtjänst Express och ge oss bilden och bevis på felet.

Om avkastningen är nödvändigt, kommer ersättnings plus frakt kostnadsersättning utfärdas till dig vid mottagandet av återvändande bevis. Var noga med att den felaktiga posten du kommer tillbaka i originalförpackningen och varan är i samma skick som den mottogs.

För den felaktiga posten, om du har möjlighet att hitta en användning av det och föredrar att hålla det, kan du föreslå det till oss och vi kommer att erbjuda dig en viss rabatt för att köpa det.

Efter att ha fått den felaktiga produkten, vänligen förse oss med bevis enligt nedan:

Eftersom olika partier av produkterna levereras, kan objektet logotyp eller förpackningar du fått variera från den som visas på vår webbplats. Om alla funktioner och produktens utseende visa sig vara korrekta, vänligen förstå att detta fall inte kommer att ingå i denna politik.

Retur Otillfredsställande produkter

Om du inte är nöjd av någon anledning med ditt köp, sedan bara lämna tillbaka den inom 10 dagar efter mottagandet för en full återbetalning eller utbyte. Om avkastningen inte är ett resultat av vårt misstag, kommer kunderna att krävas för att täcka fraktkostnaden i båda riktningarna. Och vänligen se objektet du skickar tillbaka till oss är i originalförpackningen, och varor är i samma skick.

Ångerrätt För BH och underkläder Items

Med hänsyn till personlig hygien, behå och underkläder artiklar är inte tillgängliga för retur exklusive en kvalitetsfråga. (Kvalitetsproblemen måste rapporteras inom 48 timmar efter leverans, och bilder som tydligt visar felet (s) är nödvändiga). Någon återgång på grund av otjänligt storlek eller produkt inte som förväntat är oacceptabelt. Vi kommer att ge en exakt storlek, vänligen se storleken är lämplig innan köp.

Our Drop Off Box For Return

Defective Item Drop Off Box for customers from Australia, New Zealand
ATTN: CNG97930-PBVSV
96-100 Beaconsfield St. , Silverwater #Z6433
Sydney, 2128
AUSTRALIA

Defective Item Drop Off Box for customers from
Albania, Andorra, Belgium, Bosnia - Herzegovina, Bulgarian, Croatia, Czech Republic, Denmark, England, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Spitsbergen archipelago, Sweden, Switzerland, Ukraine, Vatican, Yugoslavia.

ATTN: CNG97930-PBVSV
Unit 13, Trident Way, #Z6433
Southall, GREATER LONDON, UB2 5LF
UNITED KINGDOM

Defective Item Drop Off Box for customers from U.S.A., Canada, Mexico & Brazil
ATTN: CNG97930-PBVSV
20275 Business Parkway,#Z6433
City of Industry,CA (CALIFORNIA),91789
UNITED STATES
OR
ATTN: CNG97930-PBVSV
430 Kimberly Drive #Z6433
Carol Stream,IL (ILLINOIS),60188
UNITED STATES

If your country is not listed above, please return your package to our HK address at
ATTN: Returned+DX
2/F YICK FUNG GROUP BLDG, NO.1 KIN FAT LANE, TUEN MUN, N.T.
HONG KONG

Viktiga noteringar

Fotnot

* Om din produkt är död vid ankomsten och paketet tar längre (mer än 30 dagar) för att nå dig, vänligen kontakta oss och erbjud tillgängliga bevis för leveransdatum inom 5 dagar, vi kommer då processera för dig enligt policyn.

** Under rusningssäsongen (såsom jul) och helgdagar (inklusive oförutsedda förseningar) förlängs garantitiden - kolla forumet för att se om det finns några kända förseningar