VOORWAARDEN

Lees de volgende voorwaarden en het beleid aandachtig door, dit betreffen de voorwaarden van de verkoop en aankoop van producten bij DX.com (hierna te noemen als DX). In de voorwaarden staan uw rechten en plichten met betrekking tot uw aankopen, inclusief belangrijke beperkingen en uitsluitingen. Door het plaatsen van een bestelling bij DX gaat u akkoord met dit beleid. Zorg ervoor dat u voorafgaand aan het plaatsen van uw bestelling de voorwaarden begrijpt.

Gebruikersovereenkomst

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.

Deze Overeenkomst van de Algemene Voorwaarden (de "Overeenkomst") beschrijft de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van de DX.com website die geidentificeerd wordt door de uniform resource locator (URL) www.DX.com (de "Website"). Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als gebruiker van de Website (de "Gebruiker") en de eigenaar van de Website ("DX.com").

1. Toepassing en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

1.1 Voor de toepassing van deze overeenkomst betreft een "Gebruiker" een persoon die zichzelf toegang tot de Website verschaft, ongeacht of de genoemde Gebruiker zich heeft geregisteerd of een betalende klant is voor een bepaalde dienst die door DX.com of een van haar affiliates is geleverd. Een Gebruiker omvat de persoon of juridische entiteit die kunnen worden voorgesteld door die persoon als werkelijke autoriteit die deze Website gebruikt.

1.2 Door uzelf toegang tot de Website te verschaffen of de Website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden en condities die in deze Overeenkomst bepaald zijn. U bent gebonden aan de voorwaarden en condities van deze Overeenkomst met inbegrip van uw toegang of gebruik van deze Website en eventuele verdere upgrade, wijziging, aanvulling of verandering aan deze Website. Als u niet alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst accepteert, dan kunt u deze website niet gebruiken.

1.3 DX.com mag deze Overeenkomstop de Website op elk gewenst moment wijzigen of aanpassen. De gewijzigde en aangepaste Overeenkomst wordt direct na het plaatsen ervan van kracht. Het plaatsen van de door DX.com gewijzigde en aangepaste Overeenkomst en uw voortdurende gebruik van de Website wordt gezien als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden. Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd, behalve door een bevoegde vertegenwoordiger van DX.com. DX.com kan lanceren van, verandering, upgraden, voorwaarden opleggen om, op schorten, of enige Services (of andere functies binnen de Diensten) zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met dien verstande dat in het geval van een vergoeding op basis van service, zoals veranderingen zullen niet wezenlijk afbreuk doen aan de betalende gebruikers in het genieten van die dienst.

1.4 Bij een bezoek aan DX.com of het versturen van klantverzoeken (Klanten service Express Tickets) aan DX.com, communiceert u elektronisch met DX.com/ U stemt in met om te communiceren met DX.com elektronisch. DX.com zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze Website.

1.5 U mag de Diensten niet gebruiken en mag de Voorwaarden niet aanvaarden indien (a) u niet de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract met DX.com vormen, of (b) u bent niet toegestaan om diensten onder de wetten van Hong Kong of andere landen / regio's, waaronder het land / de regio waar u woont of van waaruit u de Services te gebruiken.

2. Gebruikers Algemeen.

2.1 Gebruikers moeten worden geregistreerd op de site om toegang te krijgen of gebruik te maken van een aantal diensten. Behoudens goedkeuring DX.com, kan een gebruiker slechts één lid account op de site te registreren. DX.com kan een gebruiker lid account beëindigen indien DX.com redenen heeft om aan te nemen dat de gebruiker tegelijkertijd heeft geregistreerd of gecontroleerd worden twee of meer lid accounts. Verder kan DX.com registratieaanvragen van gebruikers om welke reden dan ook weigeren.

2.2 Gebruikers mogen deze Website alleen gebruiken voor hun eigen persoonlijke of interne doeleinden. Elke gebruiker gaat akkoord dat informatie, tekst, afbeeldingen, videoclips, mappen, bestanden, databases of vermeldingen niet mogen worden gekopieerd, gereproduceerd, of gedownload van de Website (de "DX.com Content") met als doel het verkopen of opnieuw verspreiden van DX.com Content, massa mailingen (via e-mail, tekstberichten, fysieke post of anderszins, exploitatie van een bedrijf welke concurreert met DX.com of het anderszins commercieel exploiteren van DX.com Content. Het Systematische ophalen van DX.com inhoud van deze site te creëren of te compileren, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of een directory (hetzij door middel van robots, spiders, automatische apparaten of handmatige processen) zonder schriftelijke toestemming van DX.com is verboden. Daarnaast wordt het gebruik van de inhoud of het materiaal voor welk doel dan niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst verboden.

2.3 Een deel van de DX.com Content op deze Website wordt verstrekt of geplaatst door derden ("Content van Derden"). DX.com is niet de auteur van Content Van Derden, van zowel anonieme gebruikers alsmede geregistreerde gebruikers. De Content van Derden is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de partij die de Website van de inhoud voorzien. DX.com is niet verantwoordelijk voor de juistheid, correctheid en rechtmatigheid van de Content van Derden en is niet aansprakelijk voor elke Gebruiker die afhankelijk van Content van Derden is Daarnaast DX.com is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten van elke Gebruiker op de Website, en is niet aansprakelijk voor schade geleden door een persoon als gevolg van het gedrag van die Gebruiker .

2.4 DX.com mag Gebruikers toegang tot de inhoud, producten of diensten aanbieden door middel van hyperlinks via derden (in de vorm van een word koppeling, banners, kanalen of anderszins). U bent gewaarschuwd om de voorwaarden en / of het privacybeleid van dergelijke websites door te lezen zodat u zich bewust bent van de bepalingen en voorwaarden van het gebruik van dergelijke websites. De Gebruiker erkent dat DX.com geen controle heeft over de websites van derden, deze websites niet monitoort, en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn gesteld via een dergelijke website.

2.5 DX.com behoudt zich het recht om toegang tot de Website en zijn mogelijkheden te beperken, weigeren of te veranderen voor verschillende Gebruikers, of om een van de functies te wijzigen of nieuwe functies te introduceren zonder voorafgaande kennisgeving. Elke Gebruiker erkent dat onvermogen om de site geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor welke reden dan ook nadelige gevolgen voor haar activiteiten kunnen hebben. Elke Gebruiker stemt ermee in dat in geen geval DX.com aansprakelijk is jegens de Gebruiker of derden voor eventuele onmogelijkheid om de Website te gebruiken (als gevolg van een verstoring, beperkte toegang, wijzigingen in of beëindiging van andere functies op de Website of anderszins, eventuele vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten of omissies met betrekking tot communicatie of overdracht, of enige schade (directe, indirecte of gevolgschade of anderszins) die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om de site of een van de functies te gebruiken.

2.6 Geen enkele Gebruiker zal acties ondernemen om de integriteit van de computersystemen of netwerken die worden gebruikt door DX.com en / of andere Gebruikers aan te vallen of proberen ongeoorloofde toegang tot dergelijke computersystemen of netwerken te verkrijgen.

2.7 Wij dringen erop aan dat u de Privacy Policy van DX.com die de bescherming van het gebruik van informatie van elke Gebruiker of affiliate betreft door te lezen. Elke gebruiker aanvaardt hierbij de Privacy Policy en alle updates of wijzigingen daarvan. Elke Gebruiker erkent dat DX.com de Privacy Policy van tijd tot tijd, mits DX.com de bijgewerkte versie van het privacybeleid op de site beschikbaar stelt te allen tijde kunnen veranderen.Uw gebruik van de Website wordt gezien als uw aanvaarding van de Privacy Policy die wordt weergegeven op de Website op het moment van gebruik.

2.8 Als voorwaarde voor uw toegang tot en gebruik van DX.com gaat u ermee akkoord dat u de DX.com service niet zult gebruiken om de intellectuele eigendomsrechten of andere legitieme rechten te schenden. DX.com en / of haar dochterondernemingen zullen in bepaalde omstandigheden Gebruiker accounts mogen verwijderen na herhaaldelijk inbreuk op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast behoudt DX.com en / of haar dochterondernemingen de rechten om een account van een Gebruiker op basis van een enkele inbreuk te beëindigen, of wanneer DX.com er van overtuigd is dat het gedrag van de Gebruiker schadelijk is voor de belangen van DX.com, haar affiliates, overige gebruikers, of op basis van een andere reden volgens DX.com.

3. Geregistreerde Gebruikers

3.1 Elke Gebruiker die een registratie formulier heeft ingevuld en verstuurd zowel via de Website, of door het invullen van zijn gegevens (zoals naam, adres, telefoon-en faxnummer, e-mailadres, details van zijn bedrijf, etc.) aan DX.com of een andere DX.com onderneming die relevante diensten levert is een geregistreerde gebruiker van de Website (een "Geregistreerde Gebruiker"). Een account ("Account") zal worden aangemaakt voor elke Geregistreerde Gebruiker en elke Geregistreerde Gebruiker zal een eigen alias ("Gebruikers ID) en wachtwoord ("Wachtwoord") worden toegewezen om in te loggen op een eigen Account.

3.2 Indien de Geregistreerde Gebruiker een zakelijke entiteit is,verklaart u dat (a) u de bevoegdheid hebt om de rechtspersoon aan deze overeenkomst te binden, (b) het adres dat u gebruikt bij het registreren de hoofdvestiging is van dergelijke zakelijke entiteit, en (c) alle andere tijdens het registratieproces aan DX.com en haar relaties verstrekte informatie juist, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. Voor de toepassing van deze bepaling, zal een filiaal of een vertegenwoordiging niet worden beschouwd als een afzonderlijke entiteit en haar hoofdvestiging wordt geacht te zijn dat van het hoofdbestuur.

3.3 Door een Geregistreerde Gebruiker te worden, gaat u akkoord met de opname van uw persoonlijke gegevens in onze Buyer Database. DX kan e-mails versturen naar u of op een andere manier contact met u opnemen via uw persoonlijke gegevens met welke informatie dan ook die DX wilt overbrengen aan u.

3.4 DX.com of haar affiliates mogen een Account van een Geregistreerde gebruiker opschorten of ten allen tijde opzeggen door middel van een bericht 24 uur van tevoren bij een Geregistreerde Gebruiker, deze bekendmaking is niet vereist indien (a) DX.com er van overtuigd is dat er een schending van de Overeenkomst door de Geregistreerde Gebruiker heeft plaatsgevonden, of (b) DX.com een vermoeden heeft dat de persoonlijke gegevens onnauwkeurig of niet actueel of volledig zijn, of (c) DX.com van mening is dat de acties van de Geregistreerde Gebruiker kunnen zorgen voor een financieel verlies of wettelijke aansprakelijkheid bij de betreffende Geregistreerde Gebruiker.

3.5 Een Geregistreerde Gebruiker mag zijn Account, Gebruiker ID of Wachtwoord niet verkopen, proberen te verkopen of aanbieden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DX.com. DX.com mag de Account van een Geregistreerde Gebruiker, of de verkrijger van de Geregistreerde Gebruikt opschorten of beëindigen in het geval van een verkoop, aanbod, geschenk, of overdracht die in strijd is met deze Sectie.

3.6 In afwijking van artikel 3.1 hierboven, mag DX.com een inschrijving of registratie weigeren, en de uitgifte van een account en de bijbehorende Gebruiker ID en Wachtwoord voor een Gebruiker weigeren om welke reden dan ook.

4. Relatie tussen kopers, DX en leveranciers

4.1 DX is een online agent voor alle Kopers, het verzamelen van bestellingen van de Kopers, om haar prijsonderhandelingen en het bijbehorende voordeel te versterken ten opzichte van de leveranciers. Het handelt namens de Kopers om de door de Kopers gekochte producten te kopen. Via de Website, biedt DX.com een elektronische web-based platform voor het weergeven van de producten informatie en andere gemeenschappelijke bepalingen en voorwaarden van de transacties met leveranciers. Iedere Verkoper die geïnteresseerd in het aanbieden van hun producten op de Website wordt aangemoedigd contact op te nemen met onze promotie agent door middel van de volgende link: http://seller.tradeglobals.com:8089/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

4.2 Naast het aanbieden van een platform via de Website, vertegenwoordigd DX.com de Leverancier niet in specifieke transacties via de Website. Geen verkoop overeenkomst wordt gecreëerd tussen een leverancier en DX.com, onze affiliates, directeuren, functionarissen of werknemers op grond van de weergave van een van de producten aangeboden door verkopers op DX.com. De koopovereenkomst vind plaats tussen de Koper en de Leverancier.

4.3 Gebruikers worden hierbij gewezen dat er mogelijk risico's van omgaan met mensen die werkzaam zijn onder valse voorwendselen zijn. DX.com heeft zeer strenge systemen bij het selecteren van betrouwbare leveranciers. DX.com heeft geen controle over en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de aangeboden producten of diensten die te koop op de Site weergegeven. Daarom kan DX niet garanderen aan de kopers dat de inkooporders geplaatst via de Site zal uiteindelijk worden nagekomen en dat er situaties dat de leveranciers kunnen hebben opgehouden zijn met het aan te bieden van dergelijke producten of verstrekken van deze producten voor een andere prijs. In die situaties zal de betaling betaald door de koper aan onze bankrekening (Paypal, creditcard of andere betalingsmethode die de koper heeft gebruikt om te betalen) worden teruggegeven aan de kopers of zal worden aangepast op dergelijke voor de afnemers aanvaardbare wijze.

4.4 De risico's van inkooptransacties bij het gebruik van de Site transacties omvat onjuiste voorstelling van producten en diensten, frauduleuze schema's, onvoldoende kwaliteit, het niet voldoen aan de specificaties, defecte of gevaarlijke producten, vertraging of tekortkoming in de levering, kosten misrekeningen en transport ongevallen. Alle bovengenoemde risico's worden hierna genoemd als"Transactie risico.". Alle producten gekocht bij DX.com worden verzonden op basis van een contract. Dit betekent dat het risico van verlies voor dergelijke producten worden doorgegeven aan de Gebruiker bij de levering aan onze vervoerder. Maar wanneer de Gebruiker problemen ondervind die kunnen ontstaan als gevolg van of in verband met de transactie risico's op de website, zullen we helpen in samenspraak met de Gebruiker om het probleem op te lossen zoals deze het eist

4.5 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor alle bepalingen en voorwaarden van transacties, door of als gevolg van het gebruik van de Website, inclusief, zonder beperking, winst, garanties, verzending, verzekeringen, vergoedingen, belastingen, titels, licenties, boetes, vergunningen, transport en opslag. In het geval wanneer de bepalingen en voorwaarden van de transacties zijn gewijzigd en de wijziging door de Leverancier is doorgegeven aan DX, zal DX de gewijzigde voorwaarden op de Website plaatsen. De enkele verplichting van DX is om dergelijke bepalingen en voorwaarden van de transacties te plaatsen onder voorbehoud van wijziging door de Leveranciers. Er kunnen zich situaties voordoen dat de Kopers bestellingen hebben geplaatst, terwijl de bepalingen en voorwaarden van de transacties zijn veranderd. DX.com zal, in opdracht van de verkoper, hetzij contact met u opnemen voor instructies voordat de verzending plaatsvindt of uw bestelling annuleren en u op de hoogte van deze annulering houden.

4.6 Tenzij dit anders is aangegeven, is de Prijs zoals weergegeven op de Website de prijs voorgesteld door de leverancier. De Prijs is een geschatte prijs en daarbij is het mogelijk dat deze niet de actuele prijs voorstelt op een bepaalde dag in een bepaald gebied. Met betrekking tot de producten verkocht op de Website, kan DX.com de prijs niet bevestigen tot u een artikel heeft besteld. Ondanks onze inspanningen, kan een klein aantal producten in onze catalogus voorzien zijn van een foutieve prijs. Als de correct prijs hoger dan de aangegeven prijs is, zal DX.com in opdracht van de verkoper, uw bestelling annuleren, en u op de hoogte van een dergelijke annulering stellen en de nodigde compensatie aanbieden na overleg met u.

4.7 In het geval dat een Gebruiker een geschil heeft met een partij bij een transactie, stemt de Gebruiker ermee in om DX.com (en onze agenten, affiliates, directeuren, functionarissen en werknemers) te vrijwaren van alle vorderingen, eisen, acties, procedures, kosten, uitgaven en schade (inclusief zonder beperking enige werkelijke, bijzondere, incidentele of gevolgschade) voortvloeiend uit of in verband met deze transactie.

5. Intellectuele Eigendomsrechten (IER) Beschermingsbeleid

5.1 DX.com respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en we verwachten dat onze gebruikers hetzelfde doen. Onbevoegd gebruik van materialen en merken van een andere partij worden serieus behandeld op onze website.

5.2 DX verzoekt elke verkoper om er zeker van te zijn dat een aanbieding van van vervalsingen, niet-vergunde replica, of niet-toegestane producten zoals nagemaakte designer kleding, horloges, handtassen, zonnebrillen en andere accessoires is ten strengste verboden op DX.com, en geen producten kunnen worden weergegeven op DX.com zonder de uitdrukkelijke toestemming van het intellectuele eigendomsrecht houder. Merkproducten zijn toegestaan op DX.com indien een certificaat van de vergunning door de merkeigenaar is afgegeven.

5.3 Herhalende schendingen van onze IER beleid kan leiden tot een reeks van acties, waaronder het verwijderen van de lijst (en). De volgende acties worden gebruikt als een afschrikmiddel tegen inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten:

Met miljoenen Gebruikers die elke dag handelen op DX.com, verwachten we dat elke verkoper zich verantwoordelijk gedraagt.

Wij verzoeken degenen die claims maken van schending om achter hun vorderingen te staan. Door het indienen van een melding van vermeende inbreuk op DX.com, gaat u akkoord met het vrijwaren van DX.com tegen claims of schade die voortvloeit uit het verwijderen van de lijst (en).

5.4 Hoe een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten DX.com melden:

Om de rechten te laten gelden, moet u ons van een rechten bewijs, zoals een octrooi, merkenregistratie certificaat of auteursrechten certificaat voorzien. (let op: bewijs van inschrijving van de intellectuele eigendomsrechten moeten worden verleend; erkenning van het product is onvoldoende bewijs)

Individueel: identiteitskaart, paspoort en andere identificatie bewijs documenten.

Onderneming: bedrijfsvergunning en andere industriële en commerciële registratie documenten.

Indien de aanklager niet de houder van de rechten betreft, dient deze toestemming te verkrijgen van het certificaat vergezeld van een ondertekening van de rechten houder.

Wanneer u papieren documenten naar ons toe wilt sturen, stuur de gerelateerde producten en papieren documenten dan naar het volgende adres: 4/F, Bldg. 9, Honghualing South Industrial Park, Xili, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China.Zodat DX deze tijdig kan ontvangen. Let op: dit is het enige legale adres van DX.com die zich bezighoudt met eigendomsrechten.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn de functies en diensten die op de Website zijn aangeboden op basis van een "Voorbeeld" en "Beschikbaar, DX.com is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle garanties van conditie, kwaliteit, duurzaamheid, prestaties, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Al deze garanties, verklaringen, voorwaarden, verbintenissen en voorwaarden worden hierbij uitgesloten.

6.2 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, geeft DX.com geen garanties over de validiteit, actualiteit, correctheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, stabiliteit, volledigheid of gangbaarheid van de informatie op of via de Website aangeboden. DX.com vertegenwoordigt of garandeert de vervaardiging, invoer, export. distributie, aanbieding, aankoop, verkoop en / of gebruik van producten en diensten niet die aangeboden zijn op de Website en dat deze geen inbreuk maakt op de rechten van derden. DX.com geeft geen enkele garantie en enige vorm van betrekking bij een product of dienst welke wordt aangeboden op de Website.

6.3 Elk materiaal gedownload of anderszins verkrijgen via de Website gebeurt op het goeddunken en risico van de Gebruiker en deze is zelf verantwoordleijk voor eventuele schade aan het computersysteem of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door een Gebruiker van DX.com of via onze site mag een garantie aanbieden die hierin wordt vermeld.

6.4 In geen geval is DX.com aansprakelijk voor enige vertraging of uitval of verstoring van de inhoud of diensten geleverd via de website rechtstreeks of onrechtstreeks welke het gevolg zijn van natuurrampen, krachten of oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief, zonder beperking,internet problemen , computer , telecommunicatie of andere storingen in apparatuur, elektrische stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, stormen, explosies, overmacht, oorlog, overheidsmaatregelen, eisen van binnen of buitenlandse rechtbanken of tribunalen of niet-uitvoering van derden.

6.5 Elke Gebruiker stemt ermee in om DX.com, haar affiliates, directeuren functionarissen en werknemers te ontzien van alle verliezen, vorderingen, schulden (inclusief juridische kosten op basis van een volledige vergoeding ) die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Website (met inbegrip maar biet beperkt tot de weergave van de informatie van de Gebruiker op de Website) of uit schending van een van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Elke Gebruiker stemt ermee in om DX.com, haar affiliates, directeuren functionarissen en werknemers te ontzien van alle verliezen, vorderingen, schulden (inclusief juridische kosten op basis van een volledige vergoeding ) die kunnen voortvloeien als gevolg van eventuele aanspraken van rechten van derden eisers of andere derde partijen met betrekking tot producten die worden aangeboden of op de Website. Elke Gebruiker gaat er verdeer mee akkoord dat DX.com niet verantwoordelijk is en geen aansprakelijkheid zal hebben, voor het materiaal geplaatst door anderen, met inbegrip van lasterlijk, aanstootgevend of illegaal materiaal en dat het risico daarvan als gevolg van dergelijk materiaal volledig bij de Gebruiker berust. DX.com behoudt zich het recht, om op eigen kosten, de verdediging en controle of van enige zaak met betrekking tot schadeloosstelling aan te nemen, in welk geval je samen zult werken met DX.com door de beschikbare verdedigingen aan te nemen.

6.6 DX.com is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, directe, indirecte, punitieve, incidentele schade of gevolgschade of welke schade dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor winst of spaargeld, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van informatie) zijn, of in contract, nalatigheid, onrechtmatige daad of anderszins of enige andere schade die voortvloeit uit een van de volgende:

6.7 In afwijking van een van de voorgaande bepalingen, is de totale aansprakelijkheid van DX.com, haar werknemers, agenten, affiliates, vertegenwoordigers of iemand die namens haar optreden met betrekking tot de Gebruiker waaruit een vordering voorkomt met betrekking tot het gebruik van de Website of de DX.com diensten niet groter zijn dan (a) het bedrag van de honoraria van de gebruiker betaalt om DX.com of zijn dochterondernemingen in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding geven tot aansprakelijkheid en (b) HK $ 100.De vorige zin sluit niet uit dat de Gebruiker de werkelijke schade moet bewijzen. Alle vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van de Site of de DX.com dienst moet worden ingediend binnen een (1) jaar vanaf de datum waarop de oorzaak van de actie is ontstaan.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 DX.com is de enige eigenaar of rechtmatige licentiehouder van alle rechten op de site en de DX inhoud. De site en DX.com inhoud belichamen bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van wereldwijde auteursrecht en andere wetten. Alle titel, de eigendom en de intellectuele eigendomsrechten op de site en DX.com Content blijft bij DX.com, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers van de DX.com Content, zoals het geval kan zijn. Alle rechten die niet anders gevraagd op grond van deze Overeenkomst of door DX.com zijn hierbij voorbehouden.

7.2 "DX", "DX.COM" en aanverwante iconen en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken of servicemerken van DX.com, in verschillende jurisdicties en zijn beschermd onder de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere wetten en eigendomsrechten. Het zonder toestemming kopiëren, wijzigen, gebruik of publicatie van deze merken is strikt verboden.

8. Algemeen

8.1 Deze overeenkomst en het privacybeleid vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en DX.com met betrekking tot en betreft het gebruik van de Website,deze vervangt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp hierin.

8.2 Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, zal deze bepaling komen te vervallen en worden de resterende bepalingen worden afgedwongen.

8.3 Koppen zijn er alleen voor referentie doeleinden en definiëren, beperken, construeren of beschrijven de inhoud van een dergelijke sectie.

8.4 DX.com's onvermogen om de rechten of nalatenschap met betrekking tot een schending door een Gebruiker onder deze Overeenkomst zal niet betekenen dat wij afstand doen van het recht om op te treden bij latere of soortgelijke schendingen.

8.5 DX.com heeft het recht om deze overeenkomst (met inbegrip van alle rechten, titels, voordelen, interesses en verplichtingen en taken in deze overeenkomst) toe te wijzen. De Gebruiker mag deze niet overdragen, in het geheel of gedeeltelijk van de Overeenkomst aan een persoon of entiteit.

8.6 Deze Overeenkomst wordt bestuurd door de wetten van de Hong Kong Special Administrative Region ("Hong Kong"), zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen. De partijen bij deze overeenkomst onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hong Kong.

8.7 If there is any conflict between the English version and another language version of this Agreement, the English language version shall prevail.

9. Invoerbelasting & BTW verzekering

Als je de invoer- en BTW-verzekering hebt gekocht en je moet belasting betalen moet je dit doen en de bestelling accepteren. Vervolgens maak je een ticket aan met als bijlage het betaalbewijs dat je van de vervoerder hebt gekregen. Let wel op dat deze verzekering alleen voor bestellingen in de EU is. Het verzoek tot terugbetaling moet binnen 60 dagen vanaf verzending worden gedaan. De maximale vergoeding is $40 per bestelling.


Beleid van retouren

Herzieningen 2013-08-30 Versie 1.5, Herzieningen: 2013/09/12 CST

Herzieningen 2011-08-05 Version 1.4, Herzieningen: 2011-08-06 CST

Herzieningen 2010-11-05 Version 1.3, Herzieningen: 2010-11-06 CST

Herzieningen 2010-07-15 Version 1.2, Herzieningen: 2010-07-17 CST

Herzieningen 2010-06-01 Version 1.1, Herzieningen: 2010-06-03 CST

Herzieningen 2010-04-30 Version 1.0, Herzieningen: 2010-05-12 CST

Lees dit beleid zorgvuldig want zij zijn de voorwaarden van de verkoop dat uw aankopen regeren bij DX.com (hierna te noemen DX). Ze zetten uw rechten en plichten uit met betrekking tot uw aankopen, inclusief belangrijke beperkingen en uitsluitingen. Het plaatsen van een bestelling vormt het akkoord met dit beleid en de toepassing daarvan op de bestelling, wees er dus zeker van dat u ze begrijpt voordat u uw bestelling plaatst.

Retourneren KBA (Kapot Bij Aankomst) Product

Producten welke kapot bij aankomst (onjuist gebruik uitgesloten) dienen binnen 5 dagen na de levering of 30 dagen na verzending indien de leveringsdatum niet traceerbaar is (de verzend datum wordt ter kennisgeving per e-mail aan u verzonden). [*]

In dit geval, voorzie ons dan van bewijs zoals hieronder:

In een KBA Situatie: een vergoeding voor de verzendkosten is beschikbaar , op voorwaarde dat:

Retourneren kapot product

Wij doen ons best om de verzonden producten te laten arriveren in de beste conditie. Als uw product (alleen voor items zonder Speciale Garantie termen in de productomschrijving en fysieke schade of onjuist gebruik uitgesloten) blijkt defect te zijn:

Binnen 90 dagen (vanaf de datum van verzending) [**]

Beleid: na retourzending, zal het defecte product worden terugbetaald of gratis worden vervangen. De verzendkosten van de retourzending worden vergoed voor maximaal 35% van de verkoopprijs van het product met een maximum van $40 (USD).

Detail: De producten raken beschadigd (fysieke schade en schade veroorzaakt door onjuist gebruik uitgesloten) binnen 90 dagen na verzending (de verzend datum worden per kennisgeving verzonden via de e-mail). De klant mag de producten naar ons retour sturen. Volledige terugbetaling of vervanging plus verzendkosten vergoeding zal worden uitgegeven aan u na ontvangst van de scheepvaart bewijs (met tracking nummer of een screenshot van het bewijs van verzending).

Notitie voor retouren:

Verzend het product via normale post (de goedkoopste manier) met een tracking nummer naar het dichtsbijzijnde Product Drop Off Box (zie details hieronder), wanneer deze duurder is, mag u er voor kiezen voor een mogelijkheid zonder tracking. Zorg ervoor dat u het verzendbewijs bij houdt na de verzending. Wij zullen deze verwerken na ontvangst van een foto van uw verzendbewijs.

De verzendkosten dienen een waarde te bedragen van minder dan 60% van de waarde van het defecte product, en ook minder dan $40 (USD) in totaal, wij zullen dan de retourzending vergoeden. Wanneer de verzending de bovengenoemde beperking overschrijdt, dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers om dit te laten controleren.

- Na 90 dagen en binnen 150 dagen vanaf de verzending

Beleid: Na retourzending, zal alleen het defecte product worden vervangen. Verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Detail: Als het product defect blijkt te zijn na 90 dagen en binnen 150 dagen vanaf de verzending, kan de Klant de producten retour sturen naar ons. We zullen nog proberen om uw defecte producten te ruilen voor een gloednieuwe waar mogelijk. Let op dat de kosten voor de retourzending voor uw eigen verantwoordelijkheid is, wij zullen alle noodzakelijke verzendkosten betalen voor het vervangen van producten die we naar u toezenden.

- Na 150 dagen en binnen 365 dagen na verzending

Beleid: Na te zijn teruggekeerd, zal het defecte onderdeel naar de fabriek gezonden worden voor reparatie. De verzendkosten in beide richtingen zullen worden gedekt door de klant.

Detail: Wanneer het product defect is na 150 dagen vanaf de verzending, kan de klant ons deze nog terug sturen naar ons. Wij zullen helpen door het product per post door te sturen naar de fabrikant voor reparatie of vervanging. Totdat het product in ons magazijn is, worden de verzendkosten gedekt door de klant. Eventuele gemaakte kosten tijdens het proces zijn evenmin voor rekening van de klant.

- Na 365 dagen vanaf de verzending

Beleid: Terugbetaling of vervanging voor een item zal worden afgewezen nadat de periode van 365 dagen zijn verstreken.

Na het terugsturen van het defecte product, zou u ons dan willen voorzien van het volgende bewijs:

Alle klanten moeten contact opnemen met de Klantenservice alvorens een product retour te sturen.

Retour sturen verkeerd ontvangen product

Wanneer het product volledig verschillend is van wat u heeft besteld, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice en een foto van de fout bijleveren.

Indien een retourzending nodig is,worden de verzendkosten vergoed na ontvangt van het verzendbewijs. Zorg ervoor dat het verkeerde product in de originele verpakking retour wordt gestuurd en de goederen in dezelfde staat zijn waarin het werd ontvangen.

Wanneer u het verkeerde product toch wilt gebruiken en deze wilt houden, dan kunt u dat aan ons voorstellen en bieden wij u een korting aan voor de aankoop ervan.

Na ontvangst van het verkeerde product, kun u ons voorzien van het volgende bewijs:

Omdat verschillende partijen van producten worden geleverd, kan het logo of de verpakking die u heeft ontvangen verschilleden van degene op onze website. Als de functies en het uiterlijk van het product correct blijken te zijn, valt dit niet onder ons beleid.

Retourneren onbevredigende producten

Indien u niet tevreden bent met uw aankoop, dan kunt u deze binnen 10 dagen na ontvangst retour sturen voor een volledige terugbetaling of uitwisseling. Wanneer de retourzending niet het gevolg is van onze fout, zullen klanten worden verplicht om de verzendkosten zelf te dekken. Zorg er ook voor dat het product welke u terugstuurt en de originele verpakking zit en in dezelfde staat is.

Retourbeleid voor bh's en ondergoed

Met het oog op persoonlijke hygiëne, zijn bh's en ondergoed niet retourneerbaar, uitgezonderd kwaliteitsproblemen. (Het kwaliteitsprobleem moet worden gemeld binnen 48 uur na aflevering, en foto's waarop duidelijk de fout (en) zijn noodzakelijk). Eventuele terugkeer wegens ongeschikt grootte of product niet zoals verwacht is onaanvaardbaar. Wij voorzien onze producten van nauwkeurige afmetingen, wees er dus zeker van dat de maat juist is bij het maken van een aankoop.

Our Drop Off Box For Return

Defective Item Drop Off Box for customers from Australia, New Zealand
ATTN: CNG97930-PBVSV
96-100 Beaconsfield St. , Silverwater #Z6433
Sydney, 2128
AUSTRALIA

Defective Item Drop Off Box for customers from
Albania, Andorra, Belgium, Bosnia - Herzegovina, Bulgarian, Croatia, Czech Republic, Denmark, England, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Spitsbergen archipelago, Sweden, Switzerland, Ukraine, Vatican, Yugoslavia.

ATTN: CNG97930-PBVSV
Unit 13, Trident Way, #Z6433
Southall, GREATER LONDON, UB2 5LF
UNITED KINGDOM

Defective Item Drop Off Box for customers from U.S.A., Canada, Mexico & Brazil
ATTN: CNG97930-PBVSV
20275 Business Parkway,#Z6433
City of Industry,CA (CALIFORNIA),91789
UNITED STATES
OR
ATTN: CNG97930-PBVSV
430 Kimberly Drive #Z6433
Carol Stream,IL (ILLINOIS),60188
UNITED STATES

If your country is not listed above, please return your package to our HK address at
ATTN: Returned+DX
2/F YICK FUNG GROUP BLDG, NO.1 KIN FAT LANE, TUEN MUN, N.T.
HONG KONG

Important Notes

Voetnoot

*Indien uw product kapot bij aankomst is en het pakket langer dan 30 dagen heeft geduurd om u te bereiken, neem dan contact met ons op voorzien van bewijs van de datum van levering binnen vijf dagen, dan heeft u recht op ons beleid.

** Tijdens het drukke seizoen (zoals Kerstmis) en feestdagen (inclusief onvoorziene vertragingen) zal de garantieperiode worden verlengd - controleer het forum om te zien of er bekende vertragingen zijn.