VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky a pravidla, jsou to podmínky prodeje, které řídí Vaše nákupy na DX.com (dále jen „DX“). Stanovují Vaše práva a povinnosti při Vašich nákupech, včetně důležitých omezení a vyloučení. Zadáním objednávky do systému DX vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami, před jejím zadáním se tedy prosím ujistěte, že jim rozumíte.

Dohoda o obchodních podmínkách

PROSÍM ČTĚTE TYTO PODMÍNKY A PRAVIDLA POZORNĚ.

Tato dohoda o obchodních podmínkách (dále jen „dohoda“) popisuje podmínky a pravidla vztahující se k Vašemu používání stránek DX.com, identifikovaných pomocí Uniform Resource Locator jako www.DX.com (dále jen „stránky“). Tato dohoda je uzavřena mezi Vámi, jako uživatelem těchto stránek (dále jen „uživatel“) a vlastníkem stránek (dále jen „DX.com“).

1. Platnost a souhlas se Všeobecnými podmínkami

1.1 Pro účely této dohody je uživatel každá osoba, která vstoupí na stránky a to z jakéhokoliv důvodu, bez ohledu na to, zda je uvedený uživatel na stránkách registrován nebo zda je platícím zákazníkem pro konkrétní služby poskytované DX.com nebo některou z jejích přidružených společností. Pojem uživatel zahrnuje osoby používající tyto stránky a také jakýkoliv právní subjekt, který může být zastoupen takovou osobou na základě skutečného nebo zdánlivého oprávnění.

1.2 Při vstupu nebo použití těchto stránek souhlasíte, jako uživatel, s podmínkami a pravidly stanovené v této dohodě. Jste vázáni podmínkami a pravidly této dohody při vstupu a používání těchto stránek včetně jejich jakýchkoliv aktualizací, úprav, doplnění nebo změn. Pokud nepřijímáte všechny podmínky a pravidla této dohody, tyto stránky prosím nepoužívejte.

1.3 DX.com může kdykoliv změnit tuto dohodu a to zveřejněním nového znění pozdějších předpisů a úpravou dohody na stránce. Znění pozdějších předpisů nabývá platnosti ihned po zveřejnění. Při zveřejní DX.com znění pozdějších předpisů a Vaším dalším používáním této stránky se toto považuje za Vaše přijetí změněných podmínek. Tato dohoda může být změněna pouze oprávněným zástupcem DX.com a to vždy písemně. DX.com si vyhrazuje právo spustit, změnit, upgradovat, omezit, přerušit nebo zrušit jakoukoliv Službu (nebo jakoukoliv část Služeb) bez předešlého oznámení s výjimkou zpoplatněných služeb a to v případě, že změna nebude mít výrazný dopad na kupujícího.

1.4 Při návštěvě DX.com nebo odeslání zákaznického požadavku (zákaznický „servis Ticket“) na DX.com, komunikujete s DX.com elektronicky. Souhlasíte s obdržením informací od DX.com elektronicky. DX.com s Vámi bude komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním upozornění na této stránce.

1.5 Neměli byste používat Služby a souhlasit s podmínkami v případě (a) jste nedosáhli zákonem stanovené věkové hranice k uzavření smlouvy s DX.com nebo (b) nemáte povolení k tomu obdržet jakékoliv Služby zákony Hongkongu nebo jiných zemí / regionů zahrnujících země / regiony odkud plánujete využívat Služeb.

2. Uživatelé.

2.1 Uživatel musí být nejprve registrován na Stránce, aby mohl využívat Služeb. Každý uživatel může používat pouze jeden účet na Stránce. Výjimka z tohoto pravidla musí být odsouhlasena DX.com. DX.com si vyhrazuje právo zrušit nebo pozastavit platnost účtu v případě opodstatněného podezření, že uživatel používá více účtů najednou. DX.com si navíc vyhrazuje právo odmítnout registraci jakéhokoliv uživatele z jakéhokoliv důvodu.

2.2 Uživatelé mohou používat tyto stránky výhradně pro jejich osobní nebo interní účely. Každý uživatel souhlasí s tím, že nebude kopírovat, reprodukovat nebo stahovat žádné informace, texty, obrázky, videoklipy, adresáře, soubory, databáze nebo katalogy z této stránky nebo jejím prostřednictvím (dále jen "obsah DX.com") za účelem dalšího prodeje nebo distribuce obsahu DX.com, hromadných e-mailů (prostřednictvím e-mailů, bezdrátových textových zpráv, poštou nebo jinak), nebude provozovat živnosti, které konkurují DX.com nebo nebude jinak komerčně využívat obsah DX.com. Systematické získávání obsahu z webu DX.com s cílem vytvořit nebo sestavit, přímo či nepřímo, sbírku, kolekci, databázi nebo adresář (ať už prostřednictvím robotů, pavouků, automatických zařízení nebo manuálních procesů) je, bez předchozího písemného souhlasu DX.com, zakázáno. Nadále je zakázáno použití obsahu nebo materiálů pro jakýkoliv účel, který není výslovně povolen v této dohodě.

2.3 Část obsahu DX.com zobrazeného na této stránce je poskytován, nebo zveřejněn třetími stranami ("obsah třetí strany"). DX.com není autorem obsahu třetí strany, ať už jsou přispěvateli anonymní nebo registrovaní uživatelé. Jakýkoliv obsah třetích stran je výhradní odpovědností strany, která ho poskytla. DX.com není odpovědná za přesnost, vhodnost, zákonnost a pravdivosti jakéhokoliv obsahu třetích stran, a ve vztahu k uživateli nenese žádnou zodpovědnost za třetí stranou zveřejněný obsah. Nadále DX.com není zodpovědná za chování žádného z uživatelů a jejich aktivit na stránce a neodpovídá žádným osobám za škodu způsobenou v důsledku chování uživatele.

2.4 DX.com může umožnit uživatelům přístup k obsahu, produktům nebo službám nabízenými třetími stranami prostřednictvím hypertextových odkazů (ve formě slovních odkazů, bannerů, kanálů nebo jinak) na stránky těchto třetích stran. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli podmínky a/nebo zásady ochrany osobních údajů těchto stránek před jejich použitím, abyste si byli vědomi jejich podmínek používání. Uživatel bere na vědomí, že DX.com nemá žádnou kontrolu nad stránkou takové třetí strany, nedohlíží na ni a nenese vůči nikomu zodpovědnost ve spojení s takovou stránkou, jejím obsahem, produkty nebo službami.

2.5 DX.com si vyhrazuje právo omezit, zakázat nebo vytvořit jiný přístup ke stránce a jejím funkcím s ohledem na různé uživatele, nebo změnit jakoukoliv z funkcí nebo zavádět nové funkce bez předchozího upozornění. Každý uživatel bere na vědomí, že nemožnost používat stránky zcela nebo částečně z jakéhokoliv důvodu, může mít nepříznivý vliv na jeho podnikání. Každý uživatel tedy tímto souhlasí, že DX.com v žádném případě nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli nebo třetím osobám za nemožnost použití této stránky (ať už v důsledku narušení, omezeného přístupu, změny nebo ukončení jakýchkoliv funkcí na stránkách, nebo z jiného důvodu), zpoždění, nepřesnosti, chyby nebo zanedbání v jakékoliv komunikaci nebo přenosu, nebo za jakékoliv škody (přímé, nepřímé, následné nebo jiné) vyplývající z použití nebo nemožnosti použití této stránky nebo některé z jejích funkcí.

2.6 Uživatel se zavazuje nepodniknout žádné kroky vedoucí k narušení integrity počítačových systémů nebo sítí používaných DX.com a/nebo jakýmkoliv jiným uživatelem, a dále se žádný uživatel nepokusí o získání neoprávněného přístupu k těmto počítačovým systémům nebo sítím.

2.7 Naléhavě žádáme, abyste si přečetli DX.com zásady ochrany osobních údajů, která upravuje ochranu a využití uživatelských informací v držení DX.com a/nebo jejích přidružených společností. Každý uživatel tímto souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů a veškerými aktualizacemi a dodatky. Každý uživatel bere na vědomí, že DX.com může, čas od času, změnit zásady ochrany osobních údajů za předpokladu, že tato aktualizovaná verze bude vždy zpřístupněna na těchto stránkách. Pokud nadále tuto stránku používáte, považuje se toto za Vaše přijetí zásad ochrany osobních údajů zobrazených na stránce v době jejího použití.

2.8 Podmínkou pro Váš přístup a používání DX.com je souhlas s tím, že nebudete používat služby DX.com k porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných zákonných práv jakýmkoliv způsobem. DX.com a/nebo její přidružené společnosti můžou, v určitých případech zrušit účty uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva, jiná práva duševního vlastnictví nebo další zákonná práva druhých. Nadále si DX.com a/nebo její přidružené společnosti vyhrazují právo zrušit účet uživatele při každém jednotlivém porušení práv druhých ve spojení s užívání služeb DX.com, nebo pokud DX.com věří, že jednání uživatele poškozuje zájmy DX.com, jejích přidružených společností, nebo jiných uživatelů, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu podle uvážení DX.com, s příčinou nebo bez příčiny.

3. Registrovaní uživatelé

3.1 Každý uživatel, který dokončil a odeslal registrační formulář (buď on-line na stránce nebo offline), tím že poskytl své informace (jako jméno, adresu, telefonní číslo, fax, e-mailovou adresu, podrobnosti o činnosti, atd.) firmě DX.com nebo jiné společnosti ve skupině DX.com poskytující příslušné konkrétní služby se stal registrovaným uživatelem těchto stránek (dále jen "registrovaný uživatel"). Účet ("účet") bude zřízen pro každého registrovaného uživatele a každému registrovanému uživateli bude přiřazeno uživatelské jméno (dále jen „uživatelské ID“) a heslo (dále jen "heslo") pro přístup ke svému účtu.

3.2 Je-li registrovaným uživatelem podnikatelský subjekt, prohlašujete, že a) máte oprávnění zavázat tento subjekt k této dohodě; b) adresa, kterou jste použili při registraci je hlavním místem obchodní činnosti tohoto podnikatelského subjektu; a c) že veškeré další informace předložené DX.com a jeho přidruženým společnostem při registraci jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pro účely tohoto ustanovení, pobočky nebo zastoupení podnikatelského subjektu nebudou považovány za samostatný subjekt a za jeho hlavní místo obchodní činnosti se považuje jeho ústředí.

3.3 S dokončením Vaší registrace souhlasíte se zařazením Vašich osobních údajů do naší databáze kupujících. DX Vám může zasílat e-maily nebo Vás jinak kontaktovat za použití Vašich osobních údajů a zasílat Vám jakékoliv informace které Vám chce sdělit.

3.4 DX.com nebo jeho přidružené společnosti mohou kdykoliv pozastavit či zrušit registrovaný uživatelský účet s oznamovací lhůtou ne menší než 24 hodin, mimo případy kdy oznamovací lhůta není povinná pro takové zrušení a to z důvodu a) přesvědčení DX.com že registrovaný uživatel porušil ustanovení této dohody, b) DX.com má důvodné podezření, že některé z informací poskytnuté registrovaným uživatelem jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo c) DX.com se domnívá, že činy registrovaného uživatele mohou způsobit finanční ztrátu nebo právní odpovědnost tomuto registrovanému uživateli.

3.5 Registrovaný uživatel nesmí prodávat, pokusit se prodávat, nabízet k prodeji, darovat, postoupit nebo jinak převést účet, uživatelské ID nebo heslo žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu DX.com. DX.com může pozastavit nebo zrušit účet registrovaného uživatele nebo nabyvatele registrovaného účtu v případě prodeje, pokusu o prodej, darování, postoupení nebo převodu který je v rozporu s tímto oddílem.

3.6 Bez ohledu na oddíl 3.1 výše, DX.com může odmítnout registraci a zamítnout zřízení účtu a přidělení uživatelského ID a hesla jakémukoliv uživateli z jakéhokoliv důvodu.

4. Vztah mezi kupujícími, DX a dodavateli

4.1 DX je on-line agent pro všechny kupující, shromažďující objednávky od kupujících, pro posílení pozice při jednání o ceně s dodavateli. Jménem kupujících jedná o koupi výrobků určených kupujícími. Prostřednictvím stránek, DX.com poskytuje elektronickou webovou platformu pro zobrazování informací o produktech a dalších běžných podmínek a pravidel transakcí poskytovaných dodavateli. Dodavatelům, kteří mají zájem o zařazení svých produktů na stránky, doporučujeme kontaktovat našeho promočního agenta prostřednictvím odkazu: http://seller.tradeglobals.com:8089/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

4.2 Navzdory poskytování webové platformy, DX.com nezastupuje dodavatele v konkrétních transakcích. Při zařazení produktů dodavatelů do prodeje nevzniká mezi DX.com, jeho pobočkami, řediteli, vedoucími pracovníky nebo zaměstnanci a dodavateli žádné obchodní zastoupení. Kupní smlouva vzniká mezi kupujícím a dodavatelem.

4.3 Všichni uživatelé jsou tímto seznámeni s faktem, že jednání některých účastníků může být klamavé. DX.com má velmi striktní systém výběru a ověření věrohodnosti různých dodavatelů, nedokáže však zaručit stoprocentní věrohodnost. Není v moci DX.com kontrolovat dostupnost zlevněných produktů nebo služeb nabízených na Stránce. DX.com není zodpovědný za plnění závazků plynoucích z nabízení zlevněného zboží různými dodavately. Dodavatel může ustoupit od dodání zlevněného produktu zákazníkovi. V tomto případě bude částka zaplacená pomocí PayPal účtu, bankovního účtu nebo jiné platební metody zpětne proplacená kupujícímu. Kupující může být rovněž kompenzovat jiným způsobem, vždy však k jeho spokojenosti.

4.4 Rizika u obchodních transakcí, vedených prostřednictvím těchto stránek, mohou zahrnovat: nesprávný popis produktů a služeb, podvodné programy, nevyhovující kvalitu, nesplnění specifikací, vadné nebo nebezpečné výrobky, prodlení nebo chybu v dodání, špatnou kalkulaci nákladů a nehody v dopravě. Všechny z výše uvedených rizik jsou dále označovány jako "transakční rizika." Všechny nákupy uskutečněné na DX.com jsou učiněny na základě smlouvy o přepravě. To znamená, že riziko ztráty a vlastnictví takového zboží přechází na uživatele v momentě našeho předání dopravci. Když nám však uživatel předloží problémy, které mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s transakčními riziky na stránkách, pomůžeme uživateli řešit tento problém v přiměřené době dle požadavku uživatele.

4.5 Uživatelé jsou výhradně zodpovědní za veškeré podmínky a pravidla transakcí provedených na, přes nebo v důsledku používání těchto stránek, včetně a bez omezení:vratek, záruk, poštovného, pojištění, poplatků, daní, titulů, licencí, pokut, povolení, manipulace, přepravy a skladování. V případě, že byly změněny podmínky pro transakci a tato změna je oznámena DX některým z konkrétních dodavatelů, DX zveřejní tuto změnu podmínek na stránkách. Jedinou povinností DX je, čas od času, zobrazení změněných podmínek transakcí. Může nastat situace, že kupující již zadal objednávku, zatímco došlo ke změně podmínek transakce. DX.com, dle pokynů dodavatele, Vás buď bude kontaktovat před odesláním produktu, nebo zruší Vaši objednávku a o tomto Vás bude informovat.

4.6 Není-li uvedeno jinak, ceník uvedený na stránkách představuje cenu doporučenou dodavatelem. Ceník je poměrným odhadem ceny a může, ale nemusí představovat převažující cenu v každé oblasti na konkrétní den. Co se týká položek prodávaných na těchto stránkách, DX.com nemůže potvrdit cenu položky, dokud není provedena objednávka. I přes naši snahu může být malý počet položek v našem katalogu nesprávně naceněn. Pokud je cena určité položky vyšší než cena uvedená na stránkách, DX.com Vám, jak je nařízeno dodavatelem, zruší objednávku, informuje Vás o zrušení a po přátelské dohodě s Vámi učiní potřebnou kompenzaci.

4.7 V případě, že má uživatel spor s jakoukoliv stranou transakce, uživatel souhlasí s tím, že zprošťuje DX.com (a její agenty, pobočky, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance) veškeré odpovědnosti za nároky, požadavky, akce, soudní řízení, náklady, výdaje a škody (včetně a bez omezení jakýchkoliv skutečných, speciálních, nahodilých nebo následných škod), vzniklé z/nebo v souvislosti s takovouto transakcí.

5. Práva k duševnímu vlastnictví (IPR)

5.1 DX.com respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob, a očekáváme to stejné od našich uživatelů. Neoprávněné použití materiálů a ochranných známek jiné strany jsou na našich stránkách přísně postihovány.

5.2 DX bude požadovat po každém dodavateli, aby zajistil, že nabídka padělků, nelicencovaných replik nebo neautorizovaných produktů jako jsou padělané návrhářské oděvy, hodinky, kabelky, sluneční brýle a další doplňky, je přísně zakázána na DX.com a že žádný z těchto produktů nemůže být zobrazen na DX.com bez výslovného svolení od držitele práv duševního vlastnictví. Zobrazení značkových výrobků na DX.com je povoleno, jestliže majitel značky vydal osvědčení o autorizaci.

5.3 Opakované porušení našich zásad práva duševního vlastnictví (IPR) může vést k řadě opatření, včetně odstranění zboží z katalogu. Následující kroky slouží jako odstrašující prostředek proti porušování práv duševního vlastnictví:

S miliony uživatelů obchodujících na DX.com každý den očekáváme, že se každý jednotlivý dodavatel bude chovat zodpovědně.

Žádáme ty, kteří uplatní nároky z porušení, aby si stáli za svými požadavky. Předložením zprávy firmě DX.com o údajném porušení souhlasíte, že DX zprošťujete veškeré odpovědnosti za reklamace a újmy vyplývající z odstranění z nabídky.

5.4 Jak oznámit údajné porušení práv duševního vlastnictví firmě DX.com:

Dle Vámi uplatňovaného práva, prosím poskytněte důkaz držení práv, jako je osvědčení o registraci patentu, osvědčení o registraci ochranné známky a osvědčení o registraci autorských práv, atd. (pozn.: je třeba poskytnout osvědčení práva k duševnímu vlastnictví, přihláška/oznámení není dostatečným důkazem)

Jednotlivec: občanský průkaz, cestovní pas a další identifikační doklady

Společnost: obchodní licence a jiné průmyslové a obchodní doklady

Pokud stěžovatel není držitelem práv, musí dodat oprávnění k držení práv nebo certifikát řádně podepsaný nebo zapečetěný držitelem práv.

V případě potřeby zaslání papírových dokumentů, použijte prosím následující korespondenční adresu: 4/F, Bldg. 9, Honghualing South Industrial Park, Xili, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China.Tímto způsobem může DX dokumenty obdržet a zabývat se jimi v co nejkratším čase. Mějte prosím na paměti, že výše uvedená korespondenční adresa je jediná adresa společnosti DX.com určená pro zasílání právní dokumentů a oficiální korespondence.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 V maximálním rozsahu povoleném zákonem, funkce a služby na těchto stránkách jsou poskytovány na bázi "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici", a DX.com tímto výslovně odmítá veškeré záruky, výslovné nebo implicitní, včetně, ale ne omezeně na jakékoliv záruky stavu, kvality, trvanlivosti, výkonnosti, přesnosti, spolehlivosti, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Všechny tyto záruky, prohlášení, podmínky, a sliby jsou tímto vyloučeny.

6.2 V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM, DX.COM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY O PLATNOSTI, PŘESNOSTI, SPRÁVNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, KVALITĚ, STABILITĚ, ÚPLNOSTI A AKTUÁLNOSTI JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH NA / PROSTŘEDNICTVÍM, STRÁNKY, DX.COM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE VÝROBA, DOVOZ, VÝVOZ, DISTRIBUCE, NABÍDKA, VYSTAVENÍ, NÁKUP, PRODEJ A / NEBO VYUŽITÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB NABÍZENÝCH NEBO ZOBRAZENÝCH NA STRÁNKÁCH NEPORUŠUJE ŽÁDNÁ Z PRÁV TŘETÍCH STRAN A DX.COM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ NABÍZENÝCH A VYSTAVENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.

6.3 Jakýkoliv materiál stáhnutý nebo jinak získaný z těchto stránek je na vlastním uvážení a riziku každého uživatele a ten je výhradně zodpovědný za jakoukoliv škodu na svém počítačového systému nebo ztrátu dat způsobenou stahováním tohoto materiálu. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, získaná jakýmkoliv uživatelem z / prostřednictvím DX.com či z těchto stránek nezakládá žádnou záruku, není-li to zde výslovně uvedeno.

6.4 DX.com nenese za žádných okolností odpovědnost za jakékoli zpoždění, selhání nebo přerušení obsahu nebo služby dodávané prostřednictvím těchto stránek vyplývající přímo nebo nepřímo z přírodních živlů, sil nebo příčin mimo jejich přiměřenou kontrolu, včetně a bez omezení, selhání Internetu, počítače, telekomunikací nebo jiné poruchy zařízení, selhání elektrické energie, stávek, pracovních sporů, nepokojů, povstání, občanských nepokojů, nedostatku pracovních sil nebo materiálu, požárů, povodní, bouří, výbuchů, vyšší moci, válek, vládních akcí, nařízení tuzemských nebo zahraničních soudů nebo neplnění třetích stran.

6.5 Každý uživatel tímto souhlasí, že DX.com, její přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance, zprošťuje veškeré odpovědnosti za jakékoliv ztráty, nároky, závazky (včetně nákladů soudního řízení na základě principu plného odškodnění), které mohou vzniknout z používání stránek uživatelem (včetně, ale ne omezeně na zobrazení těchto uživatelských informací na stránkách) nebo porušením některé z podmínek této dohody. Každý uživatel tímto dále souhlasí s tím, že DX.com, její přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance zprošťuje veškeré odpovědnosti z jakýchkoli a všech ztrát, nároků, závazků (včetně nákladů soudního řízení na základě principu plného odškodnění), které mohou vzniknout uživatelovým porušením jakéhokoliv prohlášení a záruky provedené uživatelem na DX.com. Každý uživatel tímto dále souhlasí s tím, že DX.com, její přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance zprošťuje veškeré odpovědnosti z jakýchkoli a všech ztrát, nároků, závazků (včetně nákladů soudního řízení na základě principu plného odškodnění), které mohou vzniknout, přímo nebo nepřímo, v důsledku případných nároků uplatněných žalobci třetích stran nebo jinými třetími stranami a týkající se výrobků nabízených nebo zobrazených na těchto stránkách. Každý uživatel tímto dále souhlasí s tím, že DX.com neodpovídá za a nenese žádnou odpovědnost za materiál zveřejněný druhými; včetně pomlouvačného, urážlivého nebo nezákonného materiálu, a že riziko újmy z tohoto materiálu zůstává výhradně na každém uživateli. DX.com si vyhrazuje právo, na své vlastní náklady, převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoliv záležitosti jinak podléhající plnění z Vaší strany. V tomto případě musíte spolupracovat s DX.com při prosazování veškeré dostupné obrany.

6.6 DX.com nenese odpovědnost za žádné speciální, přímé, nepřímé, trestní, náhodné nebo následné škody nebo jakékoliv škody (včetně, ale bez omezení za náhradu škod za ztrátu zisku nebo úspor, přerušení podnikání, ztrátu informací), ať už smluvní, z nedbalosti, z přečinu nebo jiné, ani jakékoliv jiné škody vyplývající z:

6.7 Bez ohledu na kterékoliv z výše uvedených ustanovení, souhrnná odpovědnost DX.com a jejích zaměstnanců, zástupců, poboček, vedoucích pracovníků nebo kohokoliv, kdo jedná jménem DX ve vztahu ke každému jednotlivému uživateli, pro všechny nároky vyplývající z použití těchto stránek nebo služeb DX.com je omezena na větší z: a) výše poplatků, jež uživatel zaplatil DX.com nebo jejím dceřiným společnostem v období 12 předcházejících vedoucích ke vzniku odpovědnosti a b) 100 Hongkongských dolarů. Předchozí věty nevylučují požadavek ze strany uživatele k prokázání skutečné škody. Všechny reklamace vyplývající z použití těchto stránek nebo služeb DX.com musí být podány do jednoho (1) roku od data, kdy důvod žaloby vznikl.

7. Práva k duševnímu vlastnictví

7.1 DX.com je jediným vlastníkem nebo zákonným koncesionářem všech práv ke stránkám DX a jejím obsahu. Webové stránky a obsah DX.com zahrnuje obchodní tajemství a práva duševního vlastnictví chráněná v rámci celosvětových autorských práv a dalšími zákony. Všechny tituly, vlastnictví a práva k duševnímu vlastnictví stránek a obsahu DX.com musí zůstat DX.com, jejím dceřiným společnostem nebo licencionářům obsahu DX.com. Všechna práva, která nejsou jinak nárokovaná v rámci této dohody, nebo firmou DX jsou tímto vyhrazena.

7.2 "DX", "DX.COM" a související ikony a loga jsou registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo servisními známkami služeb společnosti DX.com, v různých jurisdikcích a jsou chráněny platnými autorskými právy, ochrannými známkami a jinými zákony o vlastnických právech. Neoprávněné kopírování, pozměňování, používání nebo zveřejnění je přísně zakázáno.

8. Obecné

8.1 Tato dohoda a zásady ochrany osobních údajů tvoří úplnou dohodu mezi uživatelem a DX.com, upravuje používání stránek a nahrazuje zde jakoukoliv předchozí písemnou či ústní dohodu ve vztahu k tomuto tématu.

8.2 Je-li některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení zrušeno a zbývající ustanovení musí být uplatněna.

8.3 Nadpisy jsou pouze pro referenční účely a v žádném případě nedefinují, nelimitují, nevykládají nebo nepopisují rozsah a objem daného úseku.

8.4 Selháním DX.com vymáhat svá práva, nebo nečinností v případě jakéhokoliv porušení této dohody ze strany uživatele právo jednat nezaniká, ani právo DX.com žalovat druhou stranu v souvislosti s následným nebo podobným porušením.

8.5 DX.com má právo postoupit tuto smlouvu (včetně všech jeho práv, titulů, výhod, zájmů, závazků a povinností této dohody). Uživatel nesmí postoupit tuto dohodu jakékoliv osobě nebo subjektu a to zcela ani částečně.

8.6 Tato smlouva se řídí zákony Hongkongské zvláštní administrativní oblasti ("Hongkong"), bez ohledu na konflikty ustanovení zákona. Strany této dohody se tímto podřizují výhradní jurisdikci soudů v Hongkongu.

8.7 Existuje-li jakýkoliv konflikt mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí této dohody, anglická jazyková verze má přednost.

9. Pojištění platby cla a DPH

V případ, že si u nás zakoupíte pojištění platby cla a DPH a opravdu dojde na placení, zaplaťte požadovanou částku v plné výši a následně požádejte o proplacení. Jediné co od Vás budeme potřebovat je otevřít lístek a schovat si všechny dokumenty o zaplacení. Mějte prosím na paměti, že pojištění platby cla a DPH je určeno jen zákazníkům z evropských zemí. Požadavek na vrácení zaplacené částky musí být vznesen do 60 dnů od doručení zboží. Maximální vrácená částka může být ve výši $40 za objednávku.


Podmínky pro vrácení zboží

Změna 2013-08-30 Version 1.5, Datum nabytí účinnosti: 2013-09-12 CST

Změna 2011-08-05 Version 1.4, Datum nabytí účinnosti: 2011-08-06 CST

Změna 2010-11-05 Version 1.3, Datum nabytí účinnosti: 2010-11-06 CST

Změna 2010-07-15 Version 1.2, Datum nabytí účinnosti: 2010-07-17 CST

Změna 2010-06-01 Version 1.1, Datum nabytí účinnosti: 2010-06-03 CST

Změna 2010-04-30 Version 1.0, Datum nabytí účinnosti: 2010-05-12 CST

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky a pravidla, jsou to podmínky prodeje, které řídí Vaše nákupy na DX.com (dále jen „DX“). Stanovují Vaše práva a povinnosti při nákupech, včetně důležitých omezení a vyloučení. Zadáním objednávky do systému DX vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami, před jejím zadáním se tedy prosím ujistěte, že jim rozumíte.

Vrácení položky DOA (nefunkční při dodání)

Pro produkty, které jsou nefunkční při dodání (s vyloučením nesprávného použití) nebo do maximálně do 5 dnů od dodání nebo do 30 dnů od odeslání (v případě že není možné doložit datum dodání – datum expedice je Vám zaslán e-mailem). [*]

V tomto případě, nám prosím dodejte následující:

V situacích DOA (nefunkční při dodání) je náhrada přepravních poplatků možná za předpokladu:

Vrácení vadné položky

Děláme vše pro to, aby produkty, které Vám zasíláme, byly jenom v tom nejlepším stavu. Jestliže se ale ukáže, že Vaše položka je vadná (týká se pouze položek bez speciální záruky označené v popisu produktu a vylučuje zboží fyzicky poškozené nebo poškození způsobené nesprávným používáním), možnosti vrácení jsou:

Do 90 dnů (od data odeslání) [**]

Po zaslání vadné položky zpět Vám ji zdarma nahradíme, nebo Vám vrátíme peníze. Poštovné Vám vrátíme za předpokladu, že cena poštovného nepřesáhne 35% ceny zboží a zároveň nepřesáhne maximální hranici $40.

Detail: Pokud se zboží poškodí do 90 dnů od odeslání (informace o datu odeslání dostanete e-mailem do Vaší elektronické pošty) (nevztahuje se na zboží fyzicky poškozené nebo poškozené nesprávným používáním), zákazník nám zboží může odeslat zpět. Plné vrácení peněz nebo náhradu zboží a vrácení zaplaceného poštovného Vám poskytneme na základě dodání dokladu o vrácení zboží (platné sledovací číslo nebo kopie podacího lístku).

Poznámka:

Zboží vracejte obyčejně, poštou se sledovacím číslem (nejlevnější poštovní varianta) do nejbližšího “boxu pro vrácení produktu” (detaily viz níže); pokud Vás služba odeslání se sledovacím číslem stojí vice peněz, můžete zvolit variantu bez sledovacího čísla. Ujistěte se prosím, že si uchováte podací lístek. Vaši reklamaci začneme zpracovávat poté, co od Vás obdržíme scan nebo ofocenou kopii podacího lístku.

Pokud je cena poštovného méně než 60% hodnoty vráceného produktu a zároveň méně než $40 (USD), proplatíme Vám poštovné (dle Vámi dodaného podacího lístku). Pokud je cena poštovného vyšší, kontaktujte prosím naše CS centrum pro další instrukce.

- Po více než 90 a méně než 150 dnech po odeslání zboží

Po zaslání vadné položky zpět Vám ji nahradíme. Poštovní poplatky spojené s vrácením zboží budou v tomto případě plně v režii zákazníka.

Detail: Ukáže-li se, v období od 90 do 150 dnů od data odeslání, že je položka vadná, zákazník nám tento produkt může zaslat zpět. Budeme se snažit nahradit Vám vadnou položku novou, v případě že to bude možné. Upozorňujeme Vás, že poštovní poplatky spojené s vrácením položky budou plně ve Vaší režii, my zaplatíme nezbytné poštovní poplatky spojené se zasláním nové položky.

- Po více než 150 a méně než 365 dnech po odeslání zboží

Po vrácení vadné položky bude tato zaslána výrobci na opravu. Poštovní poplatky spojené s vrácením zboží a opětovným zaslání opravené položky budou plně v režii zákazníka.

Detail: Ukáže-li se, že je položka vadná po více než 150 dnech od odeslání, zákazník má i nadále možnost nám tuto položku vrátit. My vadnou položku zašleme výrobci na opravu nebo výměnu. Dokud zboží nedojde do našeho skladu, poštovní poplatky spojené s vrácením položky a opětovným zasláním opravené položky budou plně v režii zákazníka. Všechny další náklady, které vzniknou v průběhu tohoto procesu, budou také v režii zákazníka.

- Po více než 365 dnech od odeslání

Žádost o vrácení zboží nebo náhradu bude po uplynutí lhůty 365 dnů zamítnuto.

Po vrácení vadného produktu nám prosím dodejte následující:

Všichni zákazníci by nás měli, před vrácením jakéhokoliv zboží, kontaktovat.

Vrácení nesprávné (neobjednané) položky

Pokud je položka, kterou jste obdrželi, zcela jiná od té objednané, kontaktuje nás prosím prostřednictvím našeho Express zákaznického servisu a dodejte nám obrázek na důkaz chyby.

Je-li nutné, abyste nám tuto položku zaslali zpět, my Vám ji vyměníme a nahradíme Vám (po dodání dokladu o vrácení) vynaložené poštovné. Ujistěte se prosím, že produkt, který nám vracíte je v originálním obalu a zboží je ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi.

Pokud najdete pro nesprávnou položku použití a chcete si ji nechat, prosím informujte nás a my Vám nabídneme slevu na koupi.

Po obdržení nesprávného produktu nám prosím dodejte následující:

Z důvodu rozdílných výrobních dávek produktů, logo výrobku nebo obal může být jiný než ten uvedený na našich stránkách. Pokud všechny funkce produktu a jeho vzhled souhlasí, nepovažujeme toto za důvod pro vrácení a politika vrácení zboží se na tuto situaci nevztahuje.

Vrácení nevyhovujících produktů

Nejste-li, z jakéhokoliv důvodu, spokojeni s Vaším zakoupeným zbožím, můžete nám ho, ve lhůtě do maximálně 10 dnů od obdržení, vrátit pro možnost výměny nebo vrácení peněz. Pokud důvodem vrácení není naše chyba, poštovní poplatky spojené s vrácením zboží (případně následným zasláním jiné položky) budou plně v režii zákazníka. Ujistěte se prosím, že produkt, který nám vracíte je v originálním balení a zboží je ve stejném stavu v jakém jste ho obdrželi.

Vracení spodního prádla

Vzhledem k otázkám osobní hygieny není možné vrátit zakoupené spodní prádlo (s výjimkou problémů s kvalitou, které musí být nahlášeny do 48 hodin po obdržení zásilky vč. fotografií ukazujících vadu). Vratky z důvodu špatné velikosti nebo vratky zboží, které není dle očekávání, neakceptujeme. V popisu produktu uvádíme přesné míry, před provedením nákupu se prosím ujistěte, že daná velikost je pro Vás vhodná.

Our Drop Off Box For Return

Defective Item Drop Off Box for customers from Australia, New Zealand
ATTN: CNG97930-PBVSV
96-100 Beaconsfield St. , Silverwater #Z6433
Sydney, 2128
AUSTRALIA

Defective Item Drop Off Box for customers from
Albania, Andorra, Belgium, Bosnia - Herzegovina, Bulgarian, Croatia, Czech Republic, Denmark, England, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Spitsbergen archipelago, Sweden, Switzerland, Ukraine, Vatican, Yugoslavia.

ATTN: CNG97930-PBVSV
Unit 13, Trident Way, #Z6433
Southall, GREATER LONDON, UB2 5LF
UNITED KINGDOM

Defective Item Drop Off Box for customers from U.S.A., Canada, Mexico & Brazil
ATTN: CNG97930-PBVSV
20275 Business Parkway,#Z6433
City of Industry,CA (CALIFORNIA),91789
UNITED STATES
OR
ATTN: CNG97930-PBVSV
430 Kimberly Drive #Z6433
Carol Stream,IL (ILLINOIS),60188
UNITED STATES

If your country is not listed above, please return your package to our HK address at
ATTN: Returned+DX
2/F YICK FUNG GROUP BLDG, NO.1 KIN FAT LANE, TUEN MUN, N.T.
HONG KONG

Důležitá sdělení

Poznámka pod čarou

* Pokud je váš produkt nefunkční při dodání a doba mezi odesláním zásilky a jejím doručením je delší než 30 dní, kontaktujte nás prosím nejpozději do 5 dnů od doručení, předložte nám dostupný doklad o dodání a my budeme zpracovávat vaši reklamaci dle platných podmínek.

** Během období svátku (např. vánoce) a dovolených (včetně neočekávaných zpoždění) se záruční doba prodlužuje – zkontrolujte fóra, zda jsou známa nějaké zpoždění.