Sekretesspolicy

Datainsamling

DX åtar sig att samla in dina data på sätt som är:

¡¤ Rimliga

¡¤ Lagliga

¡¤ Genomskinliga

Om du besöker DX:s webbsida,avslöjar din webbläsare automatiskt information och DX:s webb-server loggar automatiskt följande information: datum och tid, IP-adressen där du utfärdade din begäran, typen av webbläsare och operativsystem som du använder , URL som dirigerade dig till sidan, URL du begärde och om din begäran lyckades. Denna data kan och kan ibland inte vara tillräcklig för att identifiera dig.

Alla ytterligare information som du ger, t.ex. i ett webbformulär, kan också loggas. Denna data kan och kan ibland inte vara tillräcklig för att identifiera dig.

Alla ytterligare information som din webbläsare automatiskt ger ifrån kan också loggas. Detta kommer att vara fallet, till exempel om din webbläsare tidigare har begärts lagra data på din dator i 'cookies' och skickar dessa varje gång du begär en webbsida inom en viss domän (t.ex. som DX.com). Denna data kan och kan ibland inte vara tillräcklig för att identifiera dig.

Om du uppger personliga uppgifter till DX i samband med en identifierare som ditt namn eller dina kontaktuppgifter (såsom e-postadress), kommer DX samla in din information. Dessutom kan all information som blir tillgänglig till DX genom några av de sätten som beskrivs i föregående stycken skall kunna knytas till med den identifieraren, och därför bli dina uppgifter.

Med förbehåll för de kvalifikationer nedan, DX åtar sig att samla in data från dig och inte från andra parter. Detta åtagande är som följer:

¡¤ Om DX rimligen anser att skyddet av finansiella intressen kräver att samla in dina data från andra källor, eller ytterligare källor. Detta gäller i synnerhet när DX har lånat ut något till dig, och söker information om din kreditvärdighet;

¡¤ Om DX rimligen anser att dess förmåga att leverera kvalitativa tjänster till dig kommer att förbättras genom att samla in din data från andra källor. Detta gäller i synnerhet konsumentprofildata.

Var DX samlar in dina data från källor som inte är du, åtar sig:

¡¤ Att endast göra så genom lagliga medel;

¡¤ Att endast göra så med ditt medgivande; and

¡¤ För att förklara för dig vilka källor den använder och under vilka omständigheter.

DX åtar sig att förklara syftet med insamling på ett sätt som är tydligt och meningsfullt, och för att undvika otydlighet, mycket rika uttalanden som 'för att stödja vår verksamhet',


Datasäkerhet

DX åtar sig att lagra dina data på ett sätt som garanterar säkerhet mot obehörig åtkomst, ändring eller radering, på en nivå som motsvarar dess känslighet.

DX åtar sig att lagra dina data endast i jurisdiktioner där dataskydd minst motsvarar det som krävs i OECD:s riktlinjer.

DX åtar sig att sända dina data på ett sätt som garanterar säkerhet mot obehörig åtkomst, ändring eller radering, på en nivå som motsvarar dess känslighet.

DX åtar sig att implementera lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina data mot olämpligt beteende från DX personal och entreprenörer. Dessa inkluderar:

¡¤ Utbildning av personal i förhållande till privatliv;

¡¤ Passerkontroll, för att begränsa tillgången till dina data från personal och entreprenörer som har legitima skäl att få tillgång till det;

¡¤ Särskilt när det gäller känsliga uppgifter, kommer spår från åtkomster, inklusive identiteter på personal och entreprenörer finnas från de som får tillgång till din data;

¡¤ Påminnelser till personal och entreprenörer då och då angående vikten av datasekretess, och konsekvenserna av olämpligt beteende;

¡¤ Deklaration om lämpligt starka sanktioner som ska tillämpas vid händelse av olämpligt beteende

¡¤ Tydlig kommunikation om policys och sanktioner; och

¡¤ Processer för att granska, att undersöka och införa sanktioner.


Dataanvändning

Användning hänvisas till tillämpningen av dina data genom någon del av DX, eller någon DX personal eller entreprenör från DX i samband med deras arbete.

DX åtar sig att använda dina data endast för:

¡¤ De ändamål de ;

¡¤ Sådana andra ändamål som är enade mellan DX och Dig;

¡¤ Sådana andra ändamål kan vara krävande av lagen. Under dessa omständigheter kommer DX ta rimliga åtgärder för att kommunicera med dig att åtgärden har använts, om det inte är förhindrat att göra så enligt lag; och

¡¤ Sådana andra ändamål som är tillåtna enligt lag (särskilt för att skydda DX's intressen, t.ex. om den tror på rimliga grunder att du har misslyckats med att uppfylla dina åtaganden till DX eller har ett begått ett lagbrott).

Vi kommer alltid erbjuda dig möjligheten att avregistrera dig från tjänster eller uppdateringar som du prenumererar på, om du ändrat dig. Varje e-post vi sänder dig kommer innehålla en Avregistreringslänk: http://dx.com/newsletters/Unsubscribe längst ner, så du har möjligheten att bli av med den prenumerationen. Följ bara instruktionen i mailet.

När du registrerar dig på DX.com och prenumererar på de kategorier du föredrar, kommer du också att ges möjlighet att välja bort prenumerationen av regelbundna uppdateringar. När du väl prenumererar, kommer vi skicka dig e-postvarningar för utvalda erbjudanden, erbjudanden, nyheter, tävlingar, evenemang av intresse, systemförbättringar och marknadföringskampanjer. Sådana varningar kan innehålla information om DX.com, dotterbolag eller samarbetspartners.

DX åtar sig att använda dina data endast om det har påvisbar relevans till det specifika användningsområdet som den kan användas till.

DX åtar sig att använda dina data på ett sådant sätt att ta hänsyn till möjligheten att det inte är av tillräcklig kvalitet för ändamålet, t.ex. om det är felaktigt, ogiltigt, ofullständigt eller ur sammanhanget.


Utlämnande av data

Utlämnande avser att göra dina data tillgänglig för någon annan part än DX och Dig. Termen Utlämning kan omfatta många olika villkor för dataöverföring, inklusive försäljning, hyrning,byteshandel, dela och ge.

DX åtar sig att lämna ut dina data endast under följande omständigheter:

¡¤ Under affären som drivs mellan dig och DX, där utlämnande krävs för entreprenören, såsom betalningsmetoder som PayPal och transportföretag. När din data utlämnas på ett sådant sätt, åtar sig DX rätten att utöva kontroll på DX's entreprenörer för att säkerställa att deras åtgärder överenstämmer med dessa Villkor;

¡¤ Under andra omständigheter som direkt följer av ändamålet som du kommit överens om med DX vid tidpunkten för datainsamlingen eller senare. När dina data utlämnas på ett sådant sätt, åtar sig DX rätten att utöva kontroll på DX's entreprenörer för att säkerställa att deras åtgärder överensstämmer med dessa Villkor;

¡¤ Med ditt medgivande, eller med din begäran;

¡¤ Där det krävs av lag, till exempel vid en bestämmelse i lag, eller ett domstolsbeslut som en husrannnsakan eller stämning. Under dessa omständigheter kommer DX vidta alla rimliga åtgärder som står till dess förfogande att kommunicera med dig att utlämnandet har skett, om det inte är förbjudet att göra så enligt lag;

¡¤ Där lagen tillåter (t.ex. rapportering av misstänkta brott mot lagen till ett brottsbekämpande organ; och i en nödsituation, där DX tror på rimliga grunder att utlämnandet av dina uppgifter kommer hjälpa eller skydda livet på någon person), förutsatt att DX kommer tillämpa due diligence för att se till att utövandet av tillståndet är försvarligt.

I samtliga fall åtar sig DX att lämna ut endast den del av dina data som är nödvändig för omständigheterna.


Behållande och förstöring av data

Med förbehåll för de kvalifikationer nedan, åtar sig DX:

¡¤ Att behålla Dina data så länge de överenstämmer med dess syfte; och

¡¤ Att förstöra dina data när dess syfte inte finns, och att göra det på ett sådant sätt att dina data inte kan återvinnas.

Detta åtagande kvalificerar sig som följer:

¡¤ Din data kan bibehållas i DX's loggar, backups och spårningsställen inom kortsiktiga bibehållningskedjor som utarbetats för att skydda bolagets verksamhet. Dina data kommer förstöras i enlighet med dessa kedjor;

¡¤ Dina data kan behållas även efter sitt syfte om det krävs enligt lag, till exempel vid bestämmelse av lag eller ett domstolsbeslut som en husrannnsakan eller stämning eller en varning av ett brottsbekämpande organ att leverans av ett domstolsbeslut är nära. Under dessa omständigheter DX:

¡¤ Vidta rimliga åtgärder som står till dess förfogande att meddela dig om att dina data hålls kvar, om det inte är förbjudet att göra så enligt lag; och

¡¤ Kommer bara behålla dina data medans den bestämmelsen är aktuell, och kommer sedan förstöra dina data;

¡¤ DX föjer samtliga befintliga riktlinjer från Google's Remarketing Privacy, Policys och begränsningar.

¡¤ DX använder Analytics-data och DoubleClick-cookien för att visa annonser baserat på dina tidigare besök på DX.com.

¡¤ Du kan välja bort DoubleClick-cookien genom att besöka Google advertising ta bort sida eller så kan du välja bort Google Analytics genom att besöka Google Analytics val Opt-Out sida.

¡¤ Din data kan behållas efter det inte längre behövs för sitt syfte om det är auktoriserat av lagen (särskilt för att skydda DX's intressen, t.ex. om den tror på rimliga grunder att du har misslyckats med dina åtaganden till DX eller har begått ett brott mot lagen) Under dessa omständigheter kommer DX bara behålla dina data medan den situationen är aktuell kommer sedan att förstöra dina data.


Tillgång av dig till dina personuppgifter

DX åtar sig att erbjuda dig tillgång till dina Data, med förbehåll för endast sådana förhållanden och processer som är rimliga under omständigheterna. I synnerhet åtar sig DX för att möjliggöra tillträde :

¡¤ Bekvämt

¡¤ Utan oskäligt dröjsmål

¡¤ Utan kostnad

DX åtar sig att inrätta och driva identitetsautentiserings skydd för tillgång till dina data som är lämpliga för dess känslighet men praktiska. Detta kan innebära vissa olägenheter; till exempel kan relativt enkla procedurer bli involverade för att ge dig tillgång genom en kanal som du tidigare registrerat på DX(såsom en viss e-postadress) men kan införa strängare procedurer om du vill använda en annan kanal.

I händelse av att du bestrider några aspekter av dina data, åtar sig DX att vidta rimliga åtgärder i förhållande till ändring, komplettering eller borttagning av dina data.

Du åtar:

¡¤ Att inte söka åtkomst för oseriöst ändamål eller orimligt ofta;

¡¤ Att acceptera att radering av viss data kan inte vara förenligt med tillhandahållande av vissa tjänster av DX till dig.


Information om Datahantering Övningar

DX åtar sig att göra information tillgänglig för dig om det sätt som DX hanterar dina data:

¡¤ I allmänna termer, på ett lättillgängligt sätt

¡¤ I mer utförliga termer, på begäran

När dina data lämnas ut till en entreprenör, åtar sig DX att göra informationen tillgänglig på begäran på samma sätt som DX's entreprenörer hanterar dina data.

DX åtar sig att se till att informationen är meningsfull och behandlar dina oroligheter.

Du åtar dig:

¡¤ Att inte söka sådan information för oseriöst ändamål eller orimligt ofta.

¡¤ Att acceptera att ett utlämnande av onödiga detaljer kan skada säkerheten av dina data och DX's affärsprocesser, och kan skada DX's kommersiella intressen.


Hantering av Förfrågningar, Generella bekymmer och Reklamationer

Om du har förfrågningar, bekymmer eller klagomål om dessa Villkor, eller om DX's beteende i förhållande till dessa Villkor, åtar du dig:

Att kommunicera med dem i första hand:

¡¤ Till DX endast

¡¤ Tillräckligt detaljerade

¡¤ Genom en kanal skapad av DX för just det ändamålet

DX åtar sig:

¡¤ Att erbjuda en eller mer kanaler för kommunikation för DX, vilket är praktiskt för användarna

¡¤ Att omgående ge bekräftelse på kommunikation, inklusive tillhandahållande av en kopia av meddelandet, datum och tid det registrerades och DX's referens-kod för kommunikationen;

¡¤ Att omgående ge ett svar till kommunikationen, på ett lämpligt och meningsfullt sätt.

Du åtar dig ytterligare att inte jaga DX genom någon Regulator eller Media:

¡¤ Fram till och om DX har haft en rimlig möjlighet att svara på den inledande kommunikationen; och

¡¤ Medan DX och du bibehåller en meningsfull dialog om saken.


Upprätthållande

DX förklarar att dessa åtaganden i dessa Villkor är avsedda att skapa rättsliga skyldigheter, och att dessa skyldigheter är avsedda att vara upprätthållande under lämpliga lagar i lämpliga jurisdiktioner. Detta inkluderar lagar om dataskydd, integritet, rättvis handel, företag och lagar om brott.

Du åtar dig att söka upprätthållandeendast i en jurisdiktion som är relevant för de transaktioner som ägt rum mellan dig och DX, särskilt den jurisdiktion där du bor eller där du utförde de relevanta åtgärderna, och jurisdiktion där DX har hemvist eller utförde de relevanta akterna.

Om du vill upptäcka relevanta lagar i någon särskild jurisdiktion, drar DX er uppmärksamhet till följande resurser:

¡¤ World LII Privacy Links

¡¤ Compilation of [U.S.] State and Federal Privacy Laws, Privacy Journal, Providence RI

¡¤ Privacy Law Sourcebook 2004, EPIC, Washington DC

¡¤ the Australian Privacy Foundation's pages:

¡¤ International Instruments Relating to Privacy Law

¡¤ Privacy Laws of Countries of the World

¡¤ Privacy Laws of the Commonwealth of Australia

¡¤ Privacy Laws of the States and Territories of Australia

Privacy International


Ändringar till Dessa Sekretess Åtaganden

DX åtar sig:

¡¤ Att inte materiellt ändra dessa Villkor på ett sätt som minskar skyddet för dina data;

¡¤ Att vidta alla tänkbara åtgärder för att förhindra att företag som tillhandahåller detta företag eller någon av dess relevanta tillgångar från att materiellt ändra villkoren som gäller för dina data på ett sådant sätt som minskar skyddet för dina data;

¡¤ När det övervägs att göra förändringar bland dessa Villkor, eller skapandet av mer specifika villkor relaterade till specifika tjänster, att samråda med lämpliga företrädare eller försvarsorganisationer;

¡¤ När det görs ändringar bland dessa Villkor, för att se till att skillnaderna mellan båda versioner är lättillgängliga;

¡¤ För att bibehålla alla tidigare versioner av dessa villkor på ett sådant sätt att de är daterade och lättillgängliga.


Definitioner

DX betyder DX.com.

Dina data betyder uppgifter som kan förknippas med dig, oavsett om den innehåller en explicit identifierare såsom ditt namn eller kundnummer. I synnerhet omfattar det alla uppgifter som DX kan förknippa med dig, med användning av medel såsom server-loggar och cookies-innehåll.

Dina data refererar inte inte till uppgifter som inte längre kan förknippas med dig. Detta inkluderar aggregerade uppgifter som inte och kan inte identifiera de personer vars uppgifter inte är inkluderade i aggregationen.

Samtycke innebär ditt godkännande om en åtgärd som ska utföras av DX. Samtycke kan vara kortfattat eller indirekt, men som i båda fallen måste informeras och ges fritt.

Om du vill prata med DX.com kundtjänst ring 0755-33022388-8118 eller öppna en biljett på https://cs.dx.com/Ticket/Index. Om du vill besöka DX.com, besök Epro E-Commerce Ltd, Room 301, Town Health Technology Centre, 10-12 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, Shatin, N.T. ,Hong Kong. Du kan också maila oss på [email protected].