Prohlášení o ochraně soukromí

Sběr osobních dat

DX se zavazuje shromaždovat Vaše osobní data způsoby které jsou:

· Čestné

· Legální

· Transparentní

Při návštěvě webové stránky DX, Váš webový prohlížeč automaticky odhalí, a DX webový server automaticky zaznamená tyto informace: datum a čas, IP adresu, ze které jste zadali požadavek, typ Vámi používaného prohlížeče a operační systém, URL (jednotnou adresu zdroje) jakékoliv stránky, která Vás odkázala na naši stránku, URL které jste zadali a zda byl Váš požadavek úspěšný. Tato osobní data mohou nebo nemusí být dostatečná pro Vaši identifikaci.

Každá další data nám poskytnutá, například prostřednictvím webového formuláře, také mohou být zaznamenána. Tato osobní data mohou nebo nemusí být dostatečná pro Vaši identifikaci.

Každá další data, která automaticky poskytne Váš webový prohlížeč také mohou být zaznamenána. Např. když Váš prohlížeč zaznamenává data z Vašeho počítače v „cookies“ a předloží je vždy při zadání webové adresy v rámci určité domény (jako např. DX.com). Tato osobní data mohou nebo nemusí být dostatečná pro Vaši identifikaci.

Pokud odhalíte DX svá osobní data ve spojení s identifikátorem, jako Vaše jméno nebo Vaše kontaktní detaily (např. e-mailová adresa), DX tyto údaje zaznamená. Navíc, jakákoliv data, která budou DX k dispozici prostřednictvím jedním ze způsobů popsaných výše, k Vám mohou být identifikátorem přidruženy a stát se tak Vašimi daty.

S výhradou na níže uvedené, se DX zavazuje sbírat informace pouze od Vás a ne od jiných stran. Výjimku tvoří tyto případy:

· Tam, kde se DX rozumně domnívá, že pro ochranu svých finančních zájmů potřebuje shromáždit Vaše osobní data z jiných, nebo dalších zdrojů. Toto se týká především případů kdy DX má vůči Vám pohledávky a hledá informace o Vaší úvěruschopnosti;

· Tam, kde se DX rozumně domnívá, že možnost poskytnutí kvalitního servisu bude vylepšena shromážděním Vašich dat z jiných zdrojů. Toto se týká především dat spotřebitelského profilu.

V případě, že DX shromažduje Vaše osobní data z jiných zdrojů než od Vás, zavazuje se že:

· Tak bude činit pouze legálně;

· Tak bude činit pouze s Vaším souhlasem; a

· Oznámí Vám, které zdroje a za jakých podmínek používá.

DX se zavazuje oznámit Vám důvod shromažďování osobních dat způsobem, který je jasný a jednoznačný a dále se zavazuje, že se vyhne nejasným důvodům, jako například „pro podporu činnosti“.


Ochrana osobních dat

DX se zavazuje skladovat Vaše osobní data způsobem, který zajistí ochranu proti neoprávněnému přístupu, změně nebo výmazu a to na úrovni odpovídající jejich citlivosti.

DX se zavazuje skladovat Vaše osobní data pouze v jurisdikcích kde jsou datové ochrany přinejmenším rovnocenné těm, které požaduje OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).

DX se zavazuje převést Vaše data takovým způsobem, který zajistí ochranu proti neoprávněnému přístupu, změně nebo výmazu, na úrovni odpovídající jeho citlivosti.

DX se zavazuje přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti Vašich dat proti nevhodnému chování ze strany zaměstnanců DX a dodavatelů. These include:

· Školení pro zaměstnance ve vztahu k soukromí;

· Kontrola přístupu - omezení přístupu k Vašim datům pouze na ty zaměstnance a dodavatele, kteří mají oprávněné důvody k přístupu;

· Audity přístupů, zejména v případě citlivých dat, včetně identity zaměstnanců a dodavatelů, kteří přistupují k datům;

· Upomínky zaměstnancům a dodavatelům o významu ochraně osobních dat, a upozornění na důsledky nevhodného chování;

· Prohlášení o přiměřeně silných sankcích, které budou uplatněny v případě nevhodného chování

· Jasná komunikace předpisů a sankcí; a

· Zavedení procesů k auditu, vyšetřování a uložení sankcí.


Využití osobních dat

Využití odkazuje na použití Vašich osobních dat kteroukoliv částí DX, nebo jakýmkoliv zaměstnancem nebo dodavatelem DX v průběhu jejich práce.

DX se zavazuje využívat Vaše data pouze pro:

· Účely, pro které byly shromážděny;

· Takové další účely, které jsou následně dohodnuty mezi DX a Vámi;

· Takové další účely, které mohou být vyžadovány zákonem. Za těchto okolností, DX podnikne veškeré dostupné kroky, aby Vás o tomto použití informovalo (pokud to nevylučuje zákon); a

· Takové další účely, které jsou povoleny zákonem (zejména k ochraně DX zájmů, např. pokud DX důvodně domnívá, že jste nesplnili své závazky nebo se dopustili porušení trestního zákona).

Pokud změníte názor, nabízíme Vám možnost kdykoliv se odhlásit z jakýchkoliv služeb nebo aktualizací, ke kterým jste se dříve přihlásili. Každý e-mail který Vám zašleme, bude ve spodní části obsahovat odkaz: http://dx.com/newsletters/Unsubscribe pro Vaši možnost odhlášení se z dané služby/předplatného. Jednoduše následujte uvedené pokyny.

V okamžiku Vaší registrace na DX.com se přihlašujete do kategorií kterým dáváte přednost. I zde budete mít možnost se z odběru dané kategorie a jejích novinek odhlásit. Po přihlášení Vám budeme zasílat e-mailová upozornění na nabídky, slevy, nově zařazené produkty, soutěže, události, které by Vás mohly zajímat, novinky v systému a marketingové akce. Tyto e-maily mohou obsahovat informace o DX.com, dceřiných společnostech nebo partnerech.

DX se zavazuje používat Vaše data pouze v případě, že má prokazatelný význam pro to konkrétní využití, pro které je uváděno.

DX se zavazuje používat Vaše data takovým způsobem, aby bral v úvahu možnost, že data nejsou dostatečně kvalitní, pro daný účel, např. protože jsou nepřesná, neaktuální, neúplná nebo vytržená z kontextu.


Zpřístupnění dat

Zpřístupnění se vztahuje na zveřejnění Vašich dat jiné další straně, než jste Vy a DX. Termín „zpřístupnění“ může zahrnovat mnoho různých způsobů přenosu dat, včetně prodeje, pronájmu, obchodování, sdílení a darování.

DX se zavazuje zpřístupnit Vaše data pouze za následujících podmínek:

· V průběhu obchodování mezi Vámi a DX, kde je nutné zpřístupnění dat dodavatelům, jakými jsou například PayPal nebo přepravní společnosti. V případě zpřístupnění dat tímto způsobem se DX zavazuje vykonávat kontrolu nad smluvními DX dodavateli pro zajištění, že jejich činnost je v souladu s těmito podmínkami;

· Za jiných okolností, dohodnutých mezi Vámi a DX, které přímo vyplývají z účelu pro který byla data shromážděna. V případě zpřístupnění tímto způsobem se DX zavazuje vykonávat kontrolu nad smluvními DX dodavateli pro zajištění, že jejich činnost je v souladu s těmito podmínkami;

· S Vaším souhlasem, nebo na požádání;

· Tam, kde to vyžaduje zákon, jako je ustanovením zákona, nebo na základě soudního příkazu, jako je povolení k domovní prohlídce nebo předvolání. Za těchto okolností, DX podnikne všechny přiměřené dostupné kroky sdělit Vám, že došlo ke zpřístupnění (pokud to nevylučuje zákon);

· Pokud to povoluje zákon (např. hlášení o podezření na porušení trestního práva orgánům činným v trestním řízení a v naléhavých případech, kdy DX věří, na základě rozumných důvodů, že zveřejnění Vašich dat pomůže při ochraně života a zdraví nějaké osoby), za předpokladu, že DX vynaloží due diligence (pečlivé naplnění v obchodním styku potřebné péče) aby zajistila, že výkon tohoto zpřístupnění je ospravedlnitelný.

DX se zavazuje, že za všech okolností zveřejní pouze takové z Vašich dat, která jsou nutná v tom daném případě.


Uchovávání a ničení dat

SS výhradou na níže uvedené, DX se zavazuje:

· Uchovávat Vaše data pouze po dobu, která je nutná v souladu s jejich účelem, a

· Zničit Vaše data, pokud již účel pro která jsou držena skončil, a to takovým způsobem, že Vaše data nebudou následně obnovitelné.

Výhrady k tomuto závazku jsou následující:

· Vaše data mohou být uchovávány v DX záznamech o přihlášení, zálohách a auditních stopách v krátkodobých cyklech, které jsou koncipovány tak, aby chránily činnost společnosti. Vaše data budou zničena v souladu s těmito cykly;

· Vaše data mohou být uchovávána po uplynutí účelu, pro který jsou drženy, pokud je totovyžadováno zákonem, jako například z ustanovení zákona nebo na základě soudního příkazu, jako je například povolení k domovní prohlídce nebo předvolání, nebo varování orgánů činných v trestném řízení na hrozící soudní příkaz. Za těchto okolností DX:

· Podnikne veškeré dostupné přiměřené kroky, aby Vás informoval, že Vaše data jsou dále uchovávány (pokud to nevylučuje zákon); a

· Bude uchovávat Vaše data pouze po dobu platnosti tohoto ustanovení a poté je zničí;

· Dodržuje všechny existující pokyny Google pro ochranu soukromí, směrnice a omezení.

· Využívá data „Google Analytics“ a „DoubleClick cookie“ k zobrazování reklam vycházejících z Vašich předchozích návštěv DX.com.

· Vy se můžete odhlásit ze služby „DoubleClick cookie“ návštěvou Google odhlašovací stránky, nebo se můžete odhlásit z Google Analytics návštěvou Google Analytics odhlašovací stránky.

· Vaše data mohou být uchovávána po uplynutí účelu, pro který jsou skladovány, pokud je toto povoleno zákonem (zejména k ochraně DX zájmů, pokud se domnívá na základě rozumných důvodů, že jste nesplnil své závazky nebo jste se dopustil porušení trestního zákona). Za těchto okolností bude DX uchovávat Vaše data pouze po dobu platnosti tohoto ustanovení a poté je zničí.


Váš přístup k Vašim osobním datům

DX se zavazuje poskytnout Vám přístup k Vašim datům s výjimkou pouze takových situací a postupů, jaké jsou přiměřené za daných okolností. DX se zavazuje umožnit přístup zejména:

· Pohodlně

· Bez zbytečného odkladu

· Bez nákladů

DX se zavazuje zřídit a provozovat ochranu ověřování identity pro přístup k Vašim datům která je vhodná k citlivosti těchto dat, ale praktická. To může zahrnovat některé nepříjemnosti. Například, relativně přímočaré postupy mohou být vyžadovány pro Váš přístup prostřednictvím kanálů již dříve registrovaných u DX (jako prostřednictvím konkrétní e-mailové adresy), ale mohou vyžadovat složitější postupy, zvolíte-li jiný kanál.

V případě, že zpochybníte nějaký aspekt Vašich dat, DX se zavazuje učinit přiměřené kroky v souvislosti se změnou, doplněním nebo vymazáním Vašich dat.

Vy se zavazujete:

· Neusilovat o přístup z povrchních důvodů nebo nepřiměřeně často;

· Přijmout, že vymazání některých dat, nemusí být v souladu s poskytováním určitých služeb Vám ze strany DX.


Informace o postupech zpracování dat

DX se zavazuje zpřístupnit Vám informace o způsobu, jakým DX zpracovává Vaše data:

· V obecné rovině, ve snadno přístupné formě

· Konkrétněji, na vyžádání

V případě, že jsou Vaše data zpřístupněna dodavateli, se DX zavazuje, na vyžádání, Vám poskytnout informace o způsobu, jakým dodavatelé DX zpracovávají data.

DX se zavazuje zajistit, že poskytované informace budou smysluplné a adresují Vaše problémy.

Vy se zavazujete:

· Neusilovat o přístup z povrchních důvodů nebo nepřiměřeně často

· Přijmout, že zveřejnění zbytečných podrobností může poškodit bezpečnost Vašich dat a obchodních procesů DX, včetně obchodních zájmů DX.


Řešení dotazů, obecných požadavků a stížností

Pokud máte dotazy, obecné požadavky nebo stížnosti týkající se těchto podmínek, nebo chování DX ve vztahu k těmto podmínkám, zavazujete se:

Oznámit je nejprve:

· Pouze DX

· Dostatečně podrobně

· Prostřednictvím kanálu, zřízeného DX pro tento účel

DX se zavazuje:

· Zajistit jeden nebo více komunikačních kanálů vhodných pro uživatele

· Okamžitě poskytnout potvrzení o přijetí komunikace, včetně poskytnutí kopie sdělení, data a času kdy byla přijata, a DX referenčního kódu;

· Okamžitě poskytnout odpověď na sdělení, vhodným a smysluplným způsobem.

Vy se dále zavazujete, že nebudete stíhat DX prostřednictvím žádného regulačního prostředku nebo médi:

· Dokud a pokud má DX vhodnou příležitost reagovat na prvotní komunikaci; a

· V době kdy Vy a DX vedete smysluplný dialogu o této otázce.


Vymahatelnost

DX prohlašuje, že vše k čemu se zavazuje v těchto podmínkách je určeno k vytvoření právní povinnosti, a že tyto povinnosti jsou vymahatelné dle příslušných zákonů v příslušných jurisdikcích. Patří mezi ně zákony týkající se ochrany osobních dat, soukromí, spravedlivého obchodování, korporací a trestního práva.

Vy se zavazujete usilovat o prosazování pouze v pravomocích které jsou relevantní pro tu danou transakci, která proběhla mezi vámi a DX, zejména v jurisdikci, ve které žijete, nebo ve které byl proveden příslušný úkon a ve státu, v němž má DX registrováno podnikání nebo ve kterém byl proveden příslušný úkon.

Pokud chcete zjistit příslušné zákony v jakékoli konkrétní jurisdikci, DX Vás upozorňuje na následující zdroje:

· World LII Privacy Links

· Compilation of [U.S.] State and Federal Privacy Laws, Privacy Journal, Providence RI

· Privacy Law Sourcebook 2004, EPIC, Washington DC

· webové stránky ustavující ochranu soukromí v Austrálii:

· International Instruments Relating to Privacy Law

· Privacy Laws of Countries of the World

· Privacy Laws of the Commonwealth of Australia

· Privacy Laws of the States and Territories of Australia

Privacy International


Změny v těchto závazcích o ochraně

DX se zavazuje:

· Výrazně neměnit tyto podmínky způsobem, který snižuje ochranu Vašich dat;

· Přijmout veškeré možné kroky, aby zabránil jakékoliv společnosti, která získá tuto firmu nebo některé z jejích příslušných aktiv, aby výrazně měnil tyto podmínky vztahující se na Vaše data způsobem, který snižuje jejich ochranu;

· Při případné změně těchto podmínek, nebo vytvoření konkrétnějších podmínek týkajících se specifických služeb, konzultovat tyto s příslušným zástupcem a advokátní kanceláří;

· V případě provedení změn těchto podmínek zajistit, aby rozdíly mezi jednotlivými verzemi byly snadno přístupné;

· Udržovat všechny předchozí verze těchto podmínek tak, aby bylo zajištěno, že jednotlivé verze jsou označeny datumem a snadno přístupné.


Definice

DX znamen DX.com.

Vaše osobní data jsou data, která mohou být spojována s Vámi, ať už obsahují nebo neobsahují Vaši výslovnou identifikaci, jako například Vaše jméno nebo zákaznické číslo. Zahrnují zejména všechna data, která mohou být spojena s Vámi, získaná za použití takových prostředků jako je server záznamů o přihlášení a obsah „cookie“.

Formulace „Vaše osobní data“ se nevztahuje na data, které již nemohou být spojeny s Vámi. Toto zahrnuje souhrnná data, která nemohou identifikovat jednotlivé osoby.

Souhlas znamená Vaši shodu s činností DX. Souhlas může být výslovný nebo absolutní, ale v každém případě musí být informovaný a svobodně poskytnutý.

Chcete-li hovořit s DX.com službou zákazníkům, volejte 0755-33022388-8118 nebo použijte službu „Ticket“: https://cs.dx.com/Ticket/Index. Pokud byste chtěli navštívit DX.com, najdete nás na adrese EPRO E-Commerce Ltd, místnost 301, Town Health Technology Centre, 10-12 Yuen Shun okruh, Siu Lek Yuen, Shatin, NT , Hong Kong. Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím e-mailu [email protected].